Aromastoffer som brukes i eller på matvarer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/163/EF av 26. februar 2009 som endrer kommisjonsvedtak 1999/217/EF om registrering av aromastoffer som brukes i eller på mat

Commission Decision 2009/163/EC of 26 February 2009 amending Decision 1999/217/EC as regards the register of flavouring substances used in or on foodstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2009)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 1999/217/EF oppretter et register over aromastoffer brukt i eller på næringsmidler, som er i bruk i EØS. Bare de stoffene som til enhver tid er nevnt i registeret er tillatt brukt som aromatilsetning i og på næringsmidler markedsført innen EØS. Kommisjonsvedtak 2009/163/EF er den syvende endringen av kommisjonsvedtaket 1999/217/EF.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 662/2002 er et eget program for evaluering av aromastoffene. Stoffene gås gjennom sikkerhetsmessig av "European Food Safety Authority" (EFSA). De stoffene EFSA ikke anbefaler som trygge, fjerner Europakommisjonen fortløpende fra registeret. I tillegg setter Kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 tidsfrister til søker for innsendelse av informasjon om aromastoffene til evalueringsprogrammet.

På grunnlag av manglende informasjon har Europakommisjonen, ved vedtak 2009/163/EF fjernet 148 aromastoffer notifisert i registeret, del A i vedlegget.

Kommisjonens anbefaling i 98/282/EF gir beskyttelse av opphavsretten ved utvikling og produksjon av aromastoffer. Aromastoffer som dette gjelder er oppført i liste del B i vedlegget til vedtak 1999/217/EF. Beskyttelsen er begrenset opp til fem år fra dato notifikasjonen ble mottatt, og er nå utløpt for fire av stoffene. Europakommisjonen har derfor ved foreliggende beslutning flyttet disse fire aromastoffer fra del B til del A i registeret.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Manglende innsending av informasjon fra søker tyder på at disse aromastoffene er lite i bruk. Dette gjelder også norsk næringsmiddelindustri som også har vært oppmerksom på tiltaket og har kunnet delta i EUs åpne høringer. Mattilsynet legger til grunn at tiltaket ikke vil ha nevneverdige administrative og økonomiske konsekvenser for næringsmiddelindustrien.

Gjennomføring av direktivet vil ikke medføre nevneverdige administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet fordi fjerning av aromastoffene fra registeret ikke endrer tilsynsarbeidet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen er et ledd i arbeidet med å komme frem til en felleseuropeisk positivliste for aromastoffer basert på vitenskapelige sikkerhetsvurderinger. Norge har støttet og bidratt til dette helseforbyggende arbeidet.

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen er tatt av Europakommisjonen 26. februar 2009 og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2009
Anvendelsesdato i EU
15.02.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 280-282
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.02.2010
Anvendes fra i Norge
16.02.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0163
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro