Vurdering av EUs kvikksølvstrategi

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om vurdering av fellskapsstrategien for kvikksølv

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 07.12.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Den 28. januar 2005 vedtog Kommissionen meddelelsen til Rådet og Europa-Parlamentet om en fællesskabsstrategi for kviksølv [1]. Strategien omhandler alle aspekter af kviksølvs livscyklus. Det vigtigste mål er at formindske risikoen for, at mennesker udsættes for kviksølv, og samtidig nedbringe kviksølvniveauerne i miljøet. Den beskriver tyve foranstaltninger, der skal gennemføres både inden for EU og på internationalt plan.

Strategien blev positivt modtaget i Rådets konklusioner af 24. juni 2004 og i Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2006.

Kommissionen meddelte, at den havde til hensigt at "tage et overblik over den samlede kviksølvstrategi i slutningen af 2010", som anført i afsnit 11 i meddelelsen. For at støtte overblikket bad Kommissionen en ekstern konsulent om at udføre en omfattende undersøgelse om gennemførelsen af strategien [2]. Der blev den 18. juni
2010 afholdt et møde i Bruxelles mellem medlemsstaterne, industrien og en række miljø-ngo'er, hvor de berørte parter blev hørt. Den endelige rapport afspejler de kommentarer, der blev afgivet på mødet samt skriftlige kommentarer, der blev indsendt mellem juli og august 2010.

Dette overblik er baseret på resultaterne af undersøgelsen og andre oplysninger, som Kommissionen har haft adgang til. Hermed opfylder Kommissionen også sin pligt til at rapportere om udviklingen i multilaterale aktiviteter og forhandlinger om kviksølv i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1102/2008 om forbud mod eksport af metallisk kviksølv og visse kviksølvforbindelser og -blandinger og om sikker oplagring af metallisk kviksølv [3]. Forpligtelsen i forordningens artikel 8, stk. 2, til at følge de igangværende forskningsaktiviteter vedrørende sikre deponeringsmuligheder opfyldes med undersøgelsesrapporten om kravene til anlæg og godkendelseskriterierne for bortskaffelse af metallisk kviksølv ("Requirements for facilities and acceptance criteria for the disposal of metallic mercury"), som er tilgængelig på Kommissionens websted (se også foranstaltning 9 nedenfor).

1 KOM(2005) 20 endelig.
2 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/review_mercury_str...
3 EUT L 304 af 14.11.2008, s. 75.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2010

EØSEFTA/EØS-flagg