Kvinner i ledende stillinger

Tittel

More women in senior positions – key to economic stability and growth

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.3.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 25.3.2010, dansk utgave)

Flere kvinder i topjobs er nøglen til økonomisk vækst ifølge EU-rapport
Kun et ud af ti bestyrelsesmedlemmer i Europas største børsnoterede virksomheder er en kvinde, og alle centralbankdirektører i EU er mænd. En ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i ledelsesstillinger vil være til gavn for økonomien hedder det i en ny rapport, der fremlægges af Europa-Kommissionen i dag. Den er en forløber for en ny strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder, der skal vedtages af Europa-Kommissionen senere i år.

"Hvis Europa seriøst ønsker at komme ud af krisen og blive en konkurrencedygtig økonomi gennem intelligent og inklusiv vækst, skal vi være bedre til at udnytte kvinders talenter og kvalifikationer. Ligestilling mellem mænd og kvinder står derfor i centrum for vor Europa 2020-strategi: at få kvinder i arbejde vil hjælpe os med at komme ud af krisen" sagde Viviane Reding, kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab og næstformand for Europa-Kommissionen. "Undersøgelser har vist, at de virksomheder, hvor kvinder er godt repræsenteret, også opnår de bedste resultater. Jeg opfordrer virksomheder og regeringer til at gøre en stor indsats for at sikre, at ligestilling mellem mænd og kvinder i ledende stillinger bliver en realitet. Jeg opmuntrer også talentfulde kvinder til at tage udfordringen op og blive bestyrelsesmedlemmer og søge lederstillinger".

Rapporten " More women in senior positions – key to economic stability and growth " viser, at kvinder fortsat er stærkt underrepræsenteret i den økonomiske beslutningstagning. Inden for erhvervslivet er næsten 89 % af bestyrelsesmedlemmerne i Europas største børsnoterede virksomheder mænd. Uligheden er størst i toppen, hvor kun 3 % af disse virksomheder har en kvinde som leder. Norge skiller sig ud som det eneste land, hvor man nærmer sig ligestilling mellem mænd og kvinder: 42 % kvinder og 58 % mænd i bestyrelserne i de største børsnoterede virksomheder – et resultat af kønskvotering.

Samtidig viser en række undersøgelser, at kønsdiversitet betaler sig, og at der er en positiv korrelation mellem andelen af kvinder i ledende stillinger og virksomhedernes resultater. En undersøgelse fra Finland viser, at virksomheder med bestyrelser, hvor der er ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, i gennemsnit er 10 % mere rentable end virksomheder, hvor bestyrelsen udelukkende består af mænd.

På politisk plan er Europa-Parlamentet siden dets oprettelse i 1979 den forsamling, hvor der er den mest ligelige fordeling mellem kønnene, med 35 % kvinder og 65 % mænd. Andelen af kvindelige medlemmer i EU-landenes parlamenter som helhed er steget fra 16 % i 1997 til 24 % i 2009. Denne andel ligger imidlertid stadig et godt stykke under den såkaldte kritiske masse på 30 %, der betragtes som nødvendig, for at kvinder kan have meningsfuld indflydelse på politik. På regeringsplan i medlemsstaterne forbedres situationen imidlertid hele tiden, idet 27 % af EU-landendes ministre er kvinder. Europa-Kommissionen har ni kvindelige kommissærer (33 %) i forhold til atten mænd (67 %), det hidtil bedste resultat. I 1994/1995 var kun 5,6 % kvinder. .

I en nylig Eurobarometer-undersøgelse mente over halvdelen (55 %) af de adspurgte europæere, at forholdet mellem antallet af mænd og kvinder i parlamenterne "hurtigst muligt" bør rettes op. På baggrund af den globale økonomiske krise spiller kvinderne en stadig stigende rolle i erhvervslivet. Hvis virksomhederne skal overleve og klare sig i krisen, skal de have de bedste ledere og kunne tiltrække de bedste talenter. Ifølge en undersøgelse, som det svenske formandskab foretog i 2009, kan der ved at skabe ligestilling på beskæftigelsesområdet i EU-medlemsstaterne opnås en potentiel stigning på 15-45 % i BNP(se bilaget).

Der er derfor behov for hurtige fremskridt for at opnå en mere lige repræsentation mellem mænd og kvinder i ledende stillinger inden for alle områder og på alle niveauer. Med forelæggelsen af et "Kvindecharter" den 5. marts (IP/10/237) bekræftede Kommissionen på ny sin vilje til at sikre mere ligestilling mellem mænd og kvinder i alle EU's politikker. Chartret gennemføres via en ny strategi for ligestilling, der skal vedtages af Kommissionen senere i år. Et af hovedpunkterne i denne strategi er at fremme ligestilling i beslutningstagningen.

Foranstaltninger for at fremme ligestilling i beslutningstagningen kan omfatte udarbejdelse af ligestillingsplaner, fastsættelse af mål og regelmæssig kontrol, bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, fremme af kvinderollemodeller, mentorprogrammer og networking.

Baggrund:

Denne rapport præsenteres på en europæisk konference om "Lighed mellem mænd og kvinder som basis for vækst og beskæftigelse" og på et uformelt møde med ligestillingsministre i Valencia den 25.-26. marts 2010.

Yderligere oplysninger:

- Report "More women in senior positions – key to economic stability and growth"
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=en&furtherPubs=yes

- Database on women and men in decision-making
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en

- "A Strengthened Commitment to Equality between Women and Men" – A Women's Charter"
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=726&furthe...

- Video News Release I-060553: Women to the top
http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a5daf1c5f0eed1f9627a&title=Wo...

ANNEX

Gender balance amongst board members of the largest publicly listed companies, 2009
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Share of women in national parliaments (single/lower house) and in the European Parliament, 2009
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Women and men in national governments (senior and junior ministers), 2009
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Study by the Swedish Ministry of Integration and Gender Equality: "Gender equality, economic growth and employment"
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.03.2010
Annen informasjon