Finansielle tjenester for forbrukerne i EU

Tittel

Grønnbok om finansielle tjenesteytelser i detaljleddet i det indre marked

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Sammendrag (fra Kommisjonens grønnbok, dansk utgave)

Kommissionen gennemgår for øjeblikket det indre marked for at sikre, at politikkerne
vedrørende det indre marked er tilpasset det 21. århundrede. I midtvejsrapporten til Det
Europæiske Råds forårsmøde skitseres den nye strategi for anvendelse af retsakterne
vedrørende det indre marked, og der fokuseres på at fremme forbrugervelfærden.
Kommissionens endelige rapport, der bliver fremlagt i efteråret 2007, kommer til at indeholde
konkrete foranstaltninger til gavn for borgerne. Finansielle tjenesteydelser i detailleddet udgør
en væsentlig del af denne gennemgang.

Finansielle tjenesteydelser i detailleddet spiller en meget stor rolle i EU-borgernes hverdag.
På trods af de senere års væsentlige fremskridt med hensyn til udvikling af et indre marked
for finansielle tjenesteydelser viser undersøgelser, at integrationen af finansielle
tjenesteydelser i detailleddet endnu ikke har udnyttet sit fulde potentiale, og at konkurrencen
forekommer utilstrækkelig inden for visse områder.

Som en videreudvikling af Kommissionens hvidbog om politikken inden for finansielle
tjenesteydelser 2005–2010, resultaterne af Kommissionens sektorundersøgelse i
detailbanksektoren og midtvejsrapporten om erhvervsforsikringer tilstræbes det i grønbogen
at styrke og uddybe vores kendskab til de problemer, som forbrugerne og erhvervslivet står
over for inden for finansielle tjenesteydelser i detailleddet, samt at kortlægge rammerne og
hindringerne for yderligere initiativer på dette område. De konkrete resultater af denne høring,
herunder eventuelle foranstaltninger til forbedring af funktionen af markederne for finansielle
tjenesteydelser i detailleddet, vil blive indarbejdet i den endelige rapport om Single Market
Review, som offentliggøres til efteråret.

Grønbogen indeholder en beskrivelse af de overordnede målsætninger for Kommissionens
politik for finansielle tjenesteydelser i detailleddet, en mere detaljeret redegørelse for de tiltag,
der er nødvendige for, at fordelene ved et integreret finansmarked i EU kan formidles til
brugerne, samt en anmodning om feedback fra de interesserede parter om den kurs, der styres
efter.

Kommissionen mener, at integrationen på EU's marked for finansielle tjenesteydelser i
detailleddet kan videreudvikles gennem:

• formidling af konkrete fordele for forbrugerne ved at sikre, at behørigt regulerede åbne
markeder og en skarp konkurrence resulterer i levering af produkter, der opfylder
forbrugernes behov, og i et udbud af valgmuligheder, værdi og kvalitet

• øget forbrugertillid ved at sikre, at forbrugerne er tilstrækkeligt beskyttet, når dette er
nødvendigt, og at udbyderne er økonomisk velfunderede og troværdige

• en styrkelse af forbrugerne, således at disse træffer de beslutninger, der er rigtige i deres
givne økonomiske situation. Denne målsætning er baseret på adskillige aspekter, herunder
finansiel oplysning, formidling af tydelige, relevante og rettidige oplysninger, rådgivning
af høj kvalitet og ensartede spilleregler for produkter, der skønnes at have ensartede
karakteristika. Styrkede forbrugere vil muligvis føle sig bedre i stand til at finde de bedste
tilbud, som opfylder deres behov uanset den finansielle tjenesteyders beliggenhed.

Selv om initiativer på EU-plan er undervejs eller umiddelbart forestående inden for visse
områder, såsom investeringsfonde, betalinger, forsikringer, realkredit, bankkonti og
kreditformidling, er arbejdet med pensionsopsparing og finansiel oplysning i en mere
forberedende fase.

Kommissionen mener, at der er behov for konstant opmærksomhed for at sikre, at borgerne
høster fordelene af det indre marked. I forbindelse med gennemførelsen af denne strategi vil
Kommissionen anvende en åben og vidtrækkende tilgang til at kortlægge og håndtere
problemer, tage hele viften af politiske værktøjer op til overvejelse og, hvor dette er relevant,
iværksætte en målrettet indsats.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.12.2006