Evaluering av EUs ungdomsprogram (2000-2006)

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Sluttevaluering af EUs handlingsprogram for unge (2000-2006) og EUs handlingsprogram til fremme av organisasjoner som er aktive på europeisk plan på ungdomsområdet (2004-2006)

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens rapport)

Fra 2000 til 2006 har EU's indsats til fordel for unge antaget to former:

• støtte til projekter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1031/2000/EF af 13. april 2000 om oprettelse af EF-handlingsprogrammet for unge

• driftstilskud til europæiske ungdoms-ngo'er og Det Europæiske Ungdomsforum. Dette
tilskud var fra 2004 til 2006 omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 790/2004/EF af 21. april 2004 om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er
aktive på europæisk plan på ungdomsområdet.

Da den endelige evaluering af de to instrumenter er tidsmæssigt sammenfaldende, og de
fusionerede til et program fra 2007, udarbejder Kommissionen kun en rapport for at
fremlægge konklusionerne af evalueringerne og de henstillinger, som finder anvendelse på
Aktive Unge-programmet (2007-2013).

Evalueringerne findes på:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm#youth...

Kommissionens konklusioner
Kommissionen deler evalueringseksperternes positive vurdering af gennemførelsen af de to programmer. Den er overbevist om, at de på en effektiv måde har bidraget til de unge deltageres personlige udvikling, til deres beskæftigelsesevne takket være de muligheder for ikke-formel læring, som de tilbød, og til udviklingen af deres medborgerskabs- og solidaritetsfølelse. Den er også klar over, hvilken positiv indvirkning disse programmer har på ungdomslederne og ungdomsorganisationerne, som spiller en betydningsfuld rolle som formidlere af en vellykket politik til fordel for de unge.

Disse resultater stemmer overens med konklusionerne af andre analyser, der har fået Kommissionen til at foreslå en videreførelse af de mest lovende aktioner i de gamle programmer i Aktive Unge-programmet.

De fremsatte henstillinger, som Kommissionen har til hensigt at tage i betragtning, burde fremover yderligere øge virkningen af Aktive Unge-programmet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.06.2008