EU-strategi for ungdom

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: En EU-strategi for ungdom - investering og mobilisering. En fornyet åpen koordineringsmetode med fokus på de unges utfordringer og muligheter

Siste nytt

Europaparlamentets uttalelse 18.5.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

En ny æra for EU's ungdomspolitikker
Kommissionen har vedtaget en ny EU-strategi for ungdomspolitik for det kommende årti. Den nye strategi, som kaldes "En EU-strategi for unge – investering og mobilisering", tager hensyn til, at 1) unge er en af de mest sårbare samfundsgrupper, navnlig under den nuværende økonomiske og finansielle krise, og at 2) unge er en værdifuld ressource i vores samfund, som er præget af befolkningens aldring. Den nye strategi er sektoroverskridende med både kort- og langsigtede foranstaltninger, som vedrører centrale politikområder af betydning for de unge i Europa, herunder navnlig ungdomsuddannelse, beskæftigelse, kreativitet og iværksætterkultur, social inddragelse, sundhed og sport, deltagelse i samfundslivet og volontørarbejde. Betydningen af ungdomsarbejde understreges også i den nye strategi, som desuden fastlægger skærpede foranstaltninger, der skal sikre bedre gennemførelse af ungdomspolitikker på EU-plan.

Unge er en svindende ressource, som på nuværende tidspunkt tegner sig for 20 % af befolkningen og forventes at være faldet til 15 % i 2050. Vores unge er også en værdifuld ressource, og den nuværende økonomiske og finansielle krise sætter navnlig fokus på behovet for at udvikle ung menneskelig kapital. Mens unge i EU i dag har flere muligheder end før, står de også over for store udfordringer, da skolerne har en stor frafaldsprocent, og mange unge forlader arbejdsmarkedet eller trues af fattigdom og social udstødelse.

Ifølge forskellige undersøgelser er uddannelse, beskæftigelse, social inddragelse og sundhed de emner, der giver anledning til de største bekymringer blandt unge i dag. De unge i Europa skal også have forudsætningerne for at udnytte forskellige muligheder som f.eks. deltagelse i samfundslivet og det politiske liv, volontørarbejde, kreativ udfoldelse, iværksætterkultur, sport og indsatsen for at løse verdensomspændende problemer. For at tage disse udfordringer op og give alle unge flere muligheder foreslår Kommissionen en fornyet EU-ungdomsstrategi med en vidtrækkende indsats.

EU-strategien for unge – investering og mobilisering", som er en opfølgning på den fornyede sociale dagsorden, som Europa-Kommissionen offentliggjorde i 2008, har følgende mål:

• flere muligheder for unge inden for uddannelse og beskæftigelse
• forbedret adgang for og fuld deltagelse af alle unge i samfundet og
• fremme af solidaritet mellem de unge og samfundet.

Den understreger den betydningsfulde rolle, som ungdomsarbejde spiller med hensyn til at løse problemerne vedrørende arbejdsløshed, frafald i skolerne og social udstødelse samt at forbedre de unges kvalifikationer og muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter.

Kommissionen foreslår at anvende en sektoroverskridende tilgang til behandling af alle ungdomsrelaterede spørgsmål, og i den nye strategi beskrives en række forskellige aktioner, som Kommissionen og medlemsstaterne skal gennemføre. Denne tilgang indgår i EU's koordinerede reaktion på den nuværende krise.

Inden for rammerne af strategien foreslås en bedre, mere fleksibel og forenklet metode til koordinering af ungdomspolitikken mellem medlemsstaterne med styrkede forbindelser til Lissabonstrategien for øget vækst og beskæftigelse.

Som en kommentar til den nye EU-strategi for unge udtalte Ján Figel', EU-kommissær for uddannelse, kultur og ungdom: "Unge er vores vigtigste aktiv, både nu og i fremtiden – og vi må derfor gøre en samordnet indsats for at åbne så mange døre som muligt for vores unge borgere, navnlig i lyset af den nuværende økonomiske og finansielle krise. Det centrale element er at sætte vores unge i stand til at tage de udfordringer op, som de møder i en dagligdag præget af globalisering. Vores nye strategi er en rettidig reaktion på disse udfordringer, som markerer indledningen af en ny æra inden for udvikling af ungdomspolitikker på EU-plan."

Kommissionen vedtager den nye strategi for unge efter omfattende høringer af nationale myndigheder, Det Europæiske Ungdomsforum, ungdomsorganisationer og andre berørte parter i 2008. De unge selv blev hørt online og vil nu blive opfordret til at reagere på Kommissionens forslag i en ny fase af den løbende dialog mellem EU og de unge.

I dag offentliggøres også Kommissionens første europæiske ungdomsrapport, som omfatter detaljerede oplysninger og analyser, som Eurostat har samlet. Disse rapporter vil fremover blive offentliggjort hvert tredje år og vil bidrage til at sikre et bedre vidensgrundlag på ungdomsområdet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2009
Annen informasjon