EU-strategi for et ressurseffektivt Europa

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionskomiteen: Veikart til et ressurseffektivt Europa

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.9.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.03.2014)

Sammendrag av innhold
NHD har hovedansvar for norsk oppfølging av EU 2020-strategien for smart og bærekraftig vekst. Ansvaret for oppfølging av de syv flaggskipene er fordelt mellom departementene i Norge, og MD har hovedansvaret for oppfølging av flaggskipet for et ressurseffektivt Europa som ble lagt frem av Europakommisjonen i januar 2011. Det er også relevante strategier under flaggskipene for innovasjon og integrert industripolitikk som skal bidra til en mer grønn og ressurseffektiv økonomi. Veikartet for ressurseffektivitet som ble lagt fram av Europakommisjonen i september 2011er en av flere meldinger under flaggskipet for ressurseffektivitet. EUs utgangspunkt for satsingen på ressurseffektivitet er at naturressurser er grunnlaget for europeisk og global økonomi og vår livskvalitet. Presset på ressursene er økende og truer forsyningssikkerheten, det å fortsette dagens ressursbruk er derfor ikke et alternativ. EU ser økt ressurseffektivitet som nøkkelen til å sikre vekst og arbeidsplasser i Europa. Politikken skal bidra til å nå flere av EUs mål samtidig, både redusere klimagassutslipp, beskytte økosystemer, skape bærekraftig landbruk og fiskerier og bidra til økt matsikkerhet. Det er også et mål å sikre nødvendig tilgang på råvarer og gjøre landene mer robust mht fremtidig økende energi- og råvarepriser. Visjonene for et ressurseffektivt Europa skal også gi klare signaler til næringsliv og investorer, med stor vekt på bedre produksjonsprosesser og innovasjon. EUs satsing på ressurseffektivitet er omfattende og inkluderer både sektorovergripende og sektorintegrerende tiltak. Veikartet inneholder forslag til en rekke miljøinitiativ som er knyttet til klima- og energitiltak, bedre utnyttelse av ressursene i avfall, bevaring av naturmangfold og sektorvise tiltak innen transport, byggeindustrien, landbruk og fiskeri. Det foreslås både økonomiske, juridiske og administrative virkemidler, inkl revisjon av eksisterende regelverk.Noen av tiltakene og virkemidlene er:

• Miljøskadelige subsidier skal utfases innen 2020.
• Økodesigndirektivet skal utvides.
• Reglene for miljøkrav i offentlige innkjøp skal innskjerpes.
• Innføre minimumskrav for gjenvinning av utvalgte avfallstyper.
• Stimulere gjenvinningsmarkedene for avfall og etterspørselen etter sekundære råvarer ved hjelp av økonomiske incentiver.

Forslag til harmonisering av metoder for livsløpsanalyser (LCA) skal legges frem i 2012.
Det satses på videre bruk av BAT (Best Available Technology).
Det settes en foreløpig indikator for forbruk i forhold til BNP kalt DMC (Domestic Material Consumption) uttrykt i tonn/Euro.

Merknader
Veikartet berører flere områder hvor nye initiativ må vurderes i forhold til gjeldende norsk lovgivning og politikk. Det er for tidlig å vurdere rettslige og administrative konsekvenser. Disse vurderingene vil gjøres fortløpende i forbindelse med hvert enkelt tiltak, f.eks ved endringer i allerede eksisterende direktiver (som økodesigndirektivet) eller etablering av nye direktiver.

Sakkyndige instansers merknader
Det ble orientert om veikartet for et ressurseffektivt Europa i Spesialutvalget for miljø 13. oktober 2011.

Vurdering
MD, i samarbeid med berørte departementer, gjør løpende vurderinger av de ulike tiltakene i veikartet mht EØS-relevans og eventuell annen relevans for norsk miljøpolitikk. EUs initiativ knyttet til økt ressurseffektivitet er relevant for andre internasjonale prosesser knyttet til grønn økonomi i regi av Nordisk Ministerråd, OECD og UNEP (FNs miljøprogram), samt oppfølgingen av vedtakene fra FNs toppmøte om bærekraftig utvikling i Rio juni 2012.

Status
Europakommisjonen la frem veikartet for et ressurseffektivt Europa i september 2011. Veikartet er et av flere tiltak under EUs Europe 2020-strategi. Veikartet ble vedtatt i EUs miljøministermøte i desember 2011. Europaparlamentet avga en resolusjon 1. mars 2012. Norsk høringsinnspill ble sendt til Europakommisjonen i april 2011. Det ble orientert om veikartet for et ressurseffektivt Europa i Spesialutvalget for miljø 13. oktober 2011 og i MDs EU/EØS-referansegruppe 13. desember 2011. MD vil, i samarbeid med berørte departementer, vurdere løpende de ulike tiltakene i veikartet. Ressurseffektivitet er en av tre hovedprioriteringer i MDs EU/EØS-strategi 2012 med vekt på avfall som ressurs, miljøkrav i offentlige anskaffelser og verdien av økosystemtjenester. Disse områdene er også høyt på agendaen i det nordisk samarbeidet under det norske formannskapet i 2012. I forbindelse med EUs revisjon av regelverket for offentlige anskaffelser ble EFTA-posisjon sendt Europakommisjonen i mars 2012, FAD har hovedansvaret på norsk side. I tillegg har MD sendt høringsinnspill til Europakommisjonen i forbindelse med revisjon av strategien for bærekraftig produksjon og forbruk i april 2012. I oktober 2012 ble det sendt høringsinnspill knyttet til valg av indikatorer for ressurseffektivitet. MD og andre fagdepartementer følger nøye de ulike enkeltprosessene gjennom det løpende EU/EØS-arbeidet, inklusiv arbeidet i Kommisjonens ekspertgrupper.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Informasjon fra departementet