Årsrapport 2009 for EUs varslingssystem for forbruksvarer (RAPEX)

Tittel

Keeping European Consumers Safe: 2009 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food consumer products (RAPEX)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.4.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Forbrugere: RAPEX-årsrapporten for 2009 viser, at EU's samarbejde om farlige produkter er effektivt
Antallet af farlige forbrugerprodukter, som anmeldes gennem RAPEX - EU's hurtige varslingssystem for farlige nonfoodprodukter - steg med 7 % fra 2008 til 2009, fremgår det af Kommissionens årsberetning om RAPEX, der offentliggøres i dag. Denne stigning fra 1 866 meddelelser i 2008 til 1 993 meddelelser sidste år viser, at RAPEX-systemets kapacitet igen i 2009 er blevet forøget som følge af en mere effektiv markedsovervågning fra medlemsstaternes side. Europæiske virksomheder tager også deres ansvar på produktsikkerhedsområdet mere alvorligt og er hurtigere til at tilbagekalde usikre varer fra markedet. De er også begyndt at anvende det særlige hurtige varslingssystem for virksomheder ("virksomhedsapplikationen") mere systematisk. De fleste meddelelser i 2009 handlede om legetøj, beklædningsgenstande og motorkøretøjer. Resultaterne af en markedsundersøgelse i 13 lande vedrørende kontrol af legetøjs sikkerhed offentliggøres også i dag, og det fremgår, at ca. 20 % af legetøjet ikke opfyldte de relevante sikkerhedskrav.

"Denne rapport fungerer som vores årlige realitetskontrol af, at produkterne på EU-markedet er sikre for EU's borgere. Sikkerhed er af afgørende betydning for medlemsstaterne, og RAPEX' udvikling i de seneste seks år er et godt eksempel på effektiviteten af EU-samarbejdet på dette område", siger kommissær John Dalli, der er ansvarlig for sundhed og forbrugerbeskyttelse.

Stadig flere farlige produkter anmeldes

Det samlede antal meddelelser, der udsendes via RAPEX-systemet, er steget støt siden 2004 (hvor produktsikkerhedsdirektivet blev gennemført i medlemsstaternes nationale lovgivning). I det sjette år var antallet af meddelelser mere end firedoblet fra 468 (i 2004) til 1 993 (i 2009). I 2009 steg antallet af meddelelser med 7 % i forhold til 2008.

Stigningen i antallet af RAPEX-meddelelser og systemets øgede kapacitet hænger sammen med:

• en mere effektiv håndhævelse af produktsikkerhedsbestemmelserne fra de nationale myndigheders side
• mere effektiv investering af ressourcer
• større bevidsthed blandt virksomheder om deres forpligtelser
• udvidet samarbejde med tredjelande
• netværks- og uddannelsesinitiativer i medlemsstaterne koordineret af Europa-Kommissionen.

Med hensyn til produkternes oprindelseslande var der en lille stigning i antallet af meddelelser vedrørende produkter fra Kina sendt via RAPEX (på 1 procentpoint fra 59 % i 2008 til 60 % i 2009). Der var et fald i antallet af meddelelser, som ikke indeholdt oplysninger om det indberettede produkts oprindelsesland.

Alle lande bidrager til RAPEX

Samtlige EU-lande deltog i RAPEX-systemet ved at påvise og give meddelelse om nye farlige produkter og sørge for passende opfølgning på de modtagne oplysninger. Halvdelen af landene øgede deres deltagelse i systemet og gav meddelelse om flere farlige produkter end i 2008. De lande, der indsendte flest meddelelser, var Spanien (220 meddelelser), Tyskland (187 meddelelser), Grækenland (154 meddelelser), Bulgarien (122 meddelelser) og Ungarn (119 meddelelser). Meddelelserne fra disse lande udgjorde 47 % af alle meddelelser til RAPEX-systemet om produkter, der frembyder en alvorlig risiko.

Legetøj, beklædningsgenstande, tekstiler og motorkøretøjer er øverst på listen

I 2009 tegnede legetøj (472 meddelelser), beklædningsgenstande og tekstiler (395 meddelelser) og motorkøretøjer (146 meddelelser) sig alene for 60 % af alle meddelelser om produkter, der frembød en alvorlig risiko. Elartikler (138 meddelelser) kom ind på en fjerdeplads blandt de produktkategorier, der blev anmeldt via RAPEX.

Resultaterne af EU's kontrol af legetøjs sikkerhed

I 2009 gennemførte markedsovervågningsmyndighederne i 13 lande1 en særlig kontrol af legetøjs sikkerhed. De undersøgte over 14 000 stykker legetøj for at kontrollere, om de overholdt de relevante sikkerhedsbestemmelser. Kontrollen fandt hovedsageligt sted hos importører og detailhandlere, hvor toldmyndighederne tjekkede 160 indgående forsendelser af legetøj.

Af det kontrollerede legetøj blev 803 stikprøver sendt til et laboratorium for at blive testet for mekanisk sikkerhed (576 prøver) og indhold af tungmetaller (227 prøver). 200 prøver bestod ikke de mekaniske test, mens kun 17 prøver ikke overholdt kravene til indhold af tungmetaller. Dette resulterede i mange RAPEX-meddelelser, og de nationale myndigheder traf korrigerende foranstaltninger mod det usikre legetøj, der blev fundet.

Hovedformålet med projektet (der blev koordineret af PROSAFE, EU-netværket for overvågningsmyndigheder (2) var at mindske mængden af usikkert legetøj på EU- markedet. Desuden gav det medlemsstaterne mulighed for at opnå erfaring med samarbejde om bedre overvågning og mere effektiv håndhævelse af sikkerhedsbestemmelserne. De nationale myndigheder vil intensivere arbejdet med at sikre overholdelse af de relevante sikkerhedskrav og med at informere og uddanne virksomheder og forbrugere.

Yderligere oplysninger:

MEMO/10/129 og MEMO/10/130

og http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm.

1: Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Norge, Slovakiet og Nederlandene.

2: Product Safety Enforcement Forum of Europe er en nonprofitorganisation, der blev oprettet af de markedsovervågningsansvarlige myndigheder fra forskellige lande i Europa, og som støttes af Europa-Kommissionen – den har til formål at forbedre markedsovervågningen ved hjælp af bedste praksis. http://www.prosafe.org

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.04.2010
Annen informasjon