Arbeidsmarkedsrelaterte pensjonskasser: aktiviteter og tilsyn

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om sentrale elementer i direktiv 2003/41/EF om arbeidsmarkedsrelaterte pensjonskassers aktiviteter og tilsynet med disse

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.04.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Direktiv 2003/41/EF om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (pensionskassedirektivet) blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 23. september 2003 og skulle gennemføres af medlemsstaterne inden den 23. september 2005. Frem til 2007 havde alle medlemsstater indgivet meddelelse om deres gennemførelsesforanstaltninger, selv om to overtrædelsesprocedurer vedrørende mangelfuld gennemførelse endnu ikke er afsluttet.

Det er udtrykkeligt angivet i pensionskassedirektivet, at Kommissionen skal udarbejde rapporter om fire centrale elementer. I henhold til artikel 15, stk. 6, skal der mindst hvert andet år aflægges rapport om reglerne for beregning af de tekniske hensættelser. I henhold til artikel 21, stk. 4, skal der fire år efter direktivets ikrafttrædelse udarbejdes en enkeltstående rapport om anvendelsen af investeringsreglerne (litra a)), de fremskridt, der er gjort med hensyn til at tilpasse de nationale tilsynsordninger (litra a)), og grænseoverskridende deponering (litra b)).

Selv om Kommissionen ifølge pensionskassedirektivet skulle udarbejde den første regelmæssige rapport om tekniske hensættelser og den enkeltstående rapport om de tre øvrige elementer i september 2007, var det vanskeligt for Kommissionen at rapportere om den praktiske erfaring med disse fire bestemmelser inden for den fastsatte tidsfrist, da mange medlemsstater havde gennemført direktivet for sent. På mødet i Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner (EIOPC) den 5. april 2006 blev der derfor indgået aftale med medlemsstaterne om, at den krævede rapportering skulle foretages i 2008 efter behandlingen af hovedpunkterne i gennemførelsen i Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS).

Dertil kommer, at omfanget af grænseoverskridende pensionsordninger stadig er relativt lavt, selv om der inden for de seneste år har været en mærkbar stigning i disse aktiviteter. Ifølge en undersøgelse, som CEIOPS for nylig har foretaget, var der ved udgangen af juni 2008 70 tilfælde af grænseoverskridende aktiviteter inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og 21 lande fungerede som værtslande.

På anmodning af Kommissionen indledte Udvalget for Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner (OPC) under CEIOPS en omfattende undersøgelse af medlemsstaternes faktiske gennemførelse af pensionskassedirektivet. Der bør i denne forbindelse mindes om, at direktivet kun foreskriver en minimumsharmonisering, således at medlemsstaterne inden for en række områder har et vist spillerum ved gennemførelsen. Resultatet af udvalgets arbejde er sammenfattet i rapporten: "Initial Review of Key Aspects of the Implementation of the IORP Directive" (første gennemgang af centrale elementer i gennemførelsen af pensionskassedirektivet) (OPC-rapporten) af 31. marts 2008.

I OPC-rapporten behandles bl.a. de centrale elementer, hvorom Kommissionen skal aflægge rapport. Ifølge OPC-rapporten er der stor forskel på, hvordan medlemsstaterne har fortolket og gennemført disse centrale elementer i pensionskassedirektivet, men der er dog ikke meget, der tyder på, at disse forskelle vil give anledning til alvorlige problemer. På baggrund af denne konklusion og den begrænsede erfaring med anvendelsen af direktivet er der ifølge OPC-rapporten ingen grund til på nuværende tidspunkt at foretage lovgivningsmæssige ændringer i direktivet.

CEIOPS forelagde OPC-rapporten for Kommissionen den 2. april 2008, og den blev efterfølgende drøftet på EIOPC's møder henholdsvis den 27. juni og 26. november
2008. Det fremgik af drøftelserne, at der var bred enighed blandt medlemsstaterne om konklusionerne i OPC-rapporten, og Kommissionens tjenestegrene tog til efterretning, at hovedparten af medlemsstaterne kunne tilslutte sig CEIOPS's anbefaling om ikke at foretage en lovgivningsmæssig revision af direktivet på nuværende tidspunkt.

Med udgangspunkt i det hidtidige arbejde og med henblik på at opfylde Kommissionens rapporteringsforpligtelser i henhold til pensionskassedirektivet vil der i det følgende blive gjort rede for Kommissionens stillingtagen til følgende centrale elementer: tekniske hensættelser, investeringsregler, tilpasning af de nationale tilsynsordninger og deponering. Rapporten er begrænset til opfyldelse af Kommissionens rapporteringsforpligtelser vedrørende de fire centrale elementer, som er omhandlet i direktivet. Uafhængigt af denne rapport er Kommissionen ved at undersøge mulige lovgivningsmæssige ændringer foranlediget af andre vigtige spørgsmål vedrørende arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, især solvensregler.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.04.2009