Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Lisensiering av jernbaneforetak (kodefisering)
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
Kommersiell tilgang til jordobservasjonsdata
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
Reduksjon av utslipp av metan fra olje-, gass- og kullvirksomhet
Krav til datasikkerhet og personvern i internettilkoblet radioutstyr
Visum for lengre opphold og innberetning til Schengen-informasjonssystemet
Ekspertgruppe for datalagring
Førerrom, dør og vinduer i traktorer (kodifisering)
Retningslinjer for statstøtte til miljøvern (revisjon)
Europeisk stiftelse
Retningslinjer for statsstøtte til viktige prosjekter av felles europeisk interesse
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsforslag 2017 om bestemmelser om kjøretøysavgifter
Statistikk over sikkerhet mot kriminalitet
Kapitaldekningsdirektivet; gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal fremskaffes ved godkjenning av kredittinstitusjoner
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser likeverdighet for et tilsynsorgan i Australia
Veltervern på smalsporede traktorer
Tilbaketrekking av godkjenning av midler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
Veterinærlegemiddelforordningen: utfyllende bestemmelser om hestepass
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringsbestemmelser om Bureau Veritas Marine & Offshore SAS
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: fjerning av Mongolia fra listen over høyrisikotredjeland med strategiske mangler
EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om tap og gjenvinning av kontroll
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av utfelte fosfatsalter og derivater
EU-henstilling om kontroll av visse matvarer som markedsføres gjennom internett

Sider