Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Avfallsdirektivene: endringsbestemmelser
Gjennomføring av Single European Sky (revisjon)
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om botaniske arter som inneholder hydroksyantracenderivater
EU-henstilling om kontroll av visse matvarer som markedsføres gjennom internett
Forsvarlig bruk av antimikrobielle midler i veterinærmedisiner
Godkjenning av tørket Euglena gracilis som ny mat
Harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin: midlertidige unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om datalogger
Etablering av en kompetansegaranti
Våpendirektivet (kodifisering)
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘delle Venezie’/‘Beneških okolišev’
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) i brannskum
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
EU-programmet for rettigheter og verdier (2021-2027)
Legemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ibuprofen
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om standardsertifikater ved handel innen EU
EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle sikkerhet
Godkjenning av visse anvendelser av trikloroetylen i henhold til kjemikalieforordningen (REACH)
Førskoleundervisning og barnepassordninger av høy kvalitet
Krav til kunstig intelligens
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer tii gjennomføringsbestemmelser om Singapore

Sider