Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om akvakulturvirksomheter og transportører av akvatiske dyr
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av formeringsmatierale av visse dyr
Grenseverdier for perklorat i visse næringsmidler
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om administrative krav
Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser om meldte organer i forbindelse med covid-19-pandemien
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner
Det aktive stoffet karvon i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
Godkjenning av Lavandulyl senecioate som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som basisstoff i plantevernmidler
Godkjenning av L-cystein som basisstoff i plantevernmidler
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2020 - 29.6.2020
Avslag på godkjenning av propolisekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
Import og transitt av fjørfevarer fra Nord-Makedonia i forbindelse med Newcastle disease
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Ratafia de Champagne)
Godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-M i plantevernmidler med begrensninger for behandling av frø

Sider