Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
03.04.2020 Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand
02.04.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
01.04.2020 Anerkjenning av regioner i Italia og Portugal som fri for storfetuberkulose og i regioner i Porugal som fri for storfebrucellose
31.03.2020 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
30.03.2020 Retningslinjer for anvendelse av fri bevegelse av arbeidstakere i forbindelse med Covid-19-utbruddet
30.03.2020 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland, Ungarn og Polen
28.03.2020 EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser om rescEU-lagre i forbindelse med Covid-19-utbruddet
27.03.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
27.03.2020 OTC-derivater: behandling av visse verdipapiriseringer med sikte på å avdekke risiko
26.03.2020 Medisinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr
26.03.2020 Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
26.03.2020 Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
26.03.2020 Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt
25.03.2020 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
25.03.2020 Bruk av satellittnavigasjonssystemet Galileo til kritisk infrastruktur
25.03.2020 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b)
24.03.2020 Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og USA for testing av rabiesvaksiner
24.03.2020 Covid-19: EU-retningslinjer for indre grenseforvaltning
24.03.2020 Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
24.03.2020 Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av undersøkelser av ulykker og hendelser
24.03.2020 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
24.03.2020 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for myclobutanil, napropamid og sintofen
20.03.2020 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om ikke-anvendelse av tekniske spesifikasjoner
20.03.2020 Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020)
19.03.2020 EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser om lagre av medisinsk utstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
19.03.2020 Eksportrestriksjoner for smittevernutstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet: endringsbestemmelser for EØS/EFTA-landene m.fl.
18.03.2020 Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner
17.03.2020 Produksjon av personlig verneutstyr og medisinsk utstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
15.03.2020 Eksportrestriksjoner for smittevernutstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
14.03.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
13.03.2020 Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon
13.03.2020 Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
13.03.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
12.03.2020 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene dimetoat and ometoat i eller på kirsebær
10.03.2020 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trikalsiumfosfat
10.03.2020 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om utvidelse av anvendelsesområdet og overgangsfaser
06.03.2020 Tillatelse til omsetning av lakto-N-tetraose som ny mat
06.03.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
06.03.2020 EU-listen over ny mat: rettelser
06.03.2020 Tillatelse til omsetning av delvis avfettet chiafrø som ny mat
06.03.2020 Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumenter for godkjenning av omlegging og produksjon med tilbakvirkende kraft
06.03.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cycloksydim m.fl.
05.03.2020 Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
05.03.2020 Utendørsstøydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
05.03.2020 Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tildeling av varslingsmyndighet til europeiske forbrukerorganisasjoner
04.03.2020 Europeisk klimalov
04.03.2020 Det europeiske jernbaneår 2021
03.03.2020 Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon
03.03.2020 Aerodynamiske innretninger på kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om bruk i eller mellom visse byer
28.02.2020 Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gennomføringsbestemmelser

Sider