Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Forsiden - Saksomrade - Beslutningsprosessen: finansielle tjenester
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Referanseverdiforordningen 2016: endringsbestemmelser om bruk av referanseverdier fra tredjeland
Åpen finans: rammeverk for datadeling og tredjepartstilgang på finansområdet
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
Virksomhetsrapportering: endringsbestemmelser på verdipapir- og selskapsrettsområdet
Innskuddsgarantidirektivet (planlagt revisjon): garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om saksbehandlingsregler for sanksjoner som ESMA ilegger sentrale motparter i tredjeland eller tilknyttede tredjeparter
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedgang
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkt
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
Kapitaldekningsdirektivet; gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal fremskaffes ved godkjenning av kredittinstitusjoner
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregning av risikovektede eksponeringsbeløp for kollektive investeringsforetak
Investeringer og risikoer: endring og retting av utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten for visse typer kontrakter
Kapitalkravsforordningen (CRR): forhåndstillatelse til å redusere ansvarlig kapital
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om eksponeringer sikret i fast eiendom
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om 2022-oppdateringen av taksonomien for det elektroniske rapporteringsformatet
Kapitaldekningsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om godkjenning som kredittinstitusjon
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om godkjenning som kredittinstitusjon

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Straksbetalinger i euro
Behandling av konsentrasjonsrisiko ved eksponering mot sentrale motparter
Tiltak for reduksjon av overdreven eksponering mot sentrale motparter i tredjeland og mer effektive clearingmarkeder i EU
Prospekt-, markedsmisbruks- og verdipapirmarkedsforordningene: endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
Bestemmelser om aksjestrukturer med flere stemmer for selskaper notert på SMB-vekstmarkeder
Hvitvaskingsforordningen (forslag 2021)
Europeisk rammeverk for markeder for kryptoverdier
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): endringsbestemmelser om overvåking og risiko
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om risikokrav
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser
Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (forslag 2021)
Opplysningsplikt ved overføring av kryptoeienedeler
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): endringsbestemmelser
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser
AIFM-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond og UCITS-direktivet om kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser
Verdipapirsentralforordningen (CSDR): endringsbestemmelser om enklere og sikrere oppgjør
EU-standard for grønne obligasjoner
Hvitvaskingsdirektivet (forslag 2021)
Rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner

Vedtatte EU-rettsakter under vurdering av EØS/EFTA-landene for innlemmelse i EØS-avtalen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
Verdipapiriseringsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
02.11.2022
EMIR I-forordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
27.10.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
27.10.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Taiwan
20.10.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Colombia
01.10.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser til hovedindeks og godkjente børser
17.10.2022
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om kontraktsmal for likviditetskontrakter for SMB-utstedere
07.11.2022
Folkefinansieringsforordningen: forlengelse av overgangsperiode for tilbydere
22.10.2022
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om regimet for dekningshandel
02.11.2022
Informasjon om investeringsprodukter: retting av dansk språkversjon av utfyllende bestemmelser
19.10.2022
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser
27.10.2022
EMIR I-forordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger som skal rapporteres til transaksjonsregistre
27.10.2022
EMIR-forordningen: forlengelse av overgangsordningen for midlertidig unntak fra clearingforpliktelsen for visse pensjonsordninger
20.10.2022
Transaksjonsregistre: endringsbestemmelser om detaljene i søknader om registrering eller utvidet registrering
27.10.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om nye markeder og høyt utviklede markeder
11.10.2022
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav basert på faste kostnader
25.09.2022
Investeringer og risikoer: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft
14.08.2022
Informasjon om investeringsprodukter: endringer til utfyllende bestemmelser om forlengelse av overgangsordning
14.07.2022
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av verdipapirforetaks investeringspolitikk
26.07.2022
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs gebyrer for tilsyn med leverandører av datarapporteringstjenester
20.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til visse overgangen til nye refranseverdier som anvendes i visse OTC-derivatkontrakter
18.05.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): endringer til utfyllende bestemmelser overgang til nye referanseverdier for visse OTC-derivatkontrakter
18.05.2022
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: bestemmelser om klassifiseringssystemet på energiområdet
04.08.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
25.12.2022
Betalingstjenestedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om unntaket på 90 dager for kontotilgang på nett
25.07.2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om eksotiske underliggende instrumenter og restrisikoer
19.12.2022
Digital finans: endringsbestemmelser knyttet til kryptoverdier og operasjonell sikkerhet (DORA-direktivet)
EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle motstandsdyktighet (DORA-forordningen)
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om midlertidige nødtiltak om krav til sikkerhetstillelse
29.11.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser
29.11.2022
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2022
30.09.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregningsmetoder knyttet til misligholdelsesrisiko for eksponeringer mot gjelds- og aksjeinstrumenter
28.11.2022
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale markedsføringskrav
29.11.2022
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon
29.11.2022
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon til ESMA
29.11.2022
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
29.11.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om søknaden om godkjenning som leverandør av folkefinansieringstjenester
29.11.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om utveksling av opplysninger mellom nasjonale myndigheter
29.11.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav angående interessekonflikter
29.11.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om individuell porteføljeforvaltning
29.11.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om forretningskontinuitetsplan
29.11.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om misligholdelse av lån
29.11.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om mindre erfarne investorer
29.11.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om behandling av klager
29.11.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om investorinformasjon
29.11.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for rapporter for filialer av tredjelandsforetak
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Kina
14.07.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Israel
14.07.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbeslutning om sentrale motparter i Chile
29.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
10.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Indonesia
29.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Malaysia
29.06.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om avgifter som gjelder for ESMAs tilsyn med visse administratorer av referanseverdier
27.05.2022
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs sanksjonsrett overfor tilbydere av datarapporteringstjenester
27.05.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om prosedyreregler for ESMA-tiltak overfor visse administratorer av referanseverdier
27.05.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om overvåking og risiko
14.11.2022
Verdipapiriseringsforordningen
01.01.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte endringer til gjennomføringsbestemmelser om data
27.10.2022
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
04.07.2020
Kapitalkrav til verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmessig rapportering og offentliggjøring
11.01.2022
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om beregningsmarginen for K-faktoren 'avkrevd clearingmargin'
14.03.2022
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om jusrteringer av K-faktoren 'daglig handelsstrøm'
09.02.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Sør-Afrika
29.06.2022
Verdipapirbørser i USA: likeverdighetsvurdering
26.04.2022
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMA-unntak for tilsyn med godkjente publiserings- og rapporteringsordninger
27.03.2022
Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)
22.06.2022
Tilsyn med verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal offentliggjøres av myndighetene
29.03.2022
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om 'separate kontoer'
31.01.2022
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om måling av K-faktorer
31.01.2022
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om indikasjoner for kredittkvalitet som et 'going concern' og om alternative ordninger for variabel godtgjørelse
12.12.2021
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om kriterier for å identifisere kategorier av ansatte som har en vesentlig innvirkning på risikoprofilen til foretaket
12.12.2021
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om hvilke foretak som skal være underlagt kapitaldekningsreglene
27.12.2021
Folkefinansieringsforordningen (crowdfunding)
10.11.2021
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer og kredittkjøpere
30.12.2023
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer: endringsbestemmelser
23.12.2013
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om dokumentmal for samarbeidsavtaler med tredjeland
31.10.2021
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett
07.10.2021
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt til ESMA, EBA og EIOPA
20.09.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
09.04.2021
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
09.04.2021
Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene
19.08.2021
Tilsyn med verdipapirforetak
26.06.2021
Kapitalkrav til verdipapirforetak
25.12.2019
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets tilsynsgebyr for transaksjonsregistre i 2021
26.05.2023
PEPP-forordningen om et felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt: gjennomføringsbestemmelser om rapportering og informasjonsutveksling
24.06.2021
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av tredjelands sentrale motparter
07.05.2021
PEPP-forordningen om europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om kriterier for inngrep fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
24.06.2021
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om rapportering
24.06.2021
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre
10.12.2020
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer om sentrale motparter (EMIR 2.2)
01.01.2020
Felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt (PEPP): utfyllende bestemmelser
11.04.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser om kollegier for sentrale motparter
07.01.2021
Innskuddsgarantidirektivet 2014 om garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
03.07.2015
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre foretak
27.10.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
23.09.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om gebyrer til ESMA for sentrale motparter etablert i tredjeland
22.09.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av tredjelands sentrale motparters mulige påvirkning av finansiell stabilitet i EU
22.07.2020

Sider

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om posisjonsrapporter
15.08.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om backtesting og krav til fordeling av overskudd og tap
15.11.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kriterierne for vurdering av risikofaktorers modellerbarhet
15.11.2022
Verdipapiriseringsforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
15.08.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser som spesifiserer innholdet i handelsplassers kontroll av posisjonshåndtering
15.08.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om likviditetshorisonter for metoden med interne modeller
15.11.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om fastsettelse av indirekte eksponeringer mot visse kunder
18.07.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner
07.09.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
20.07.2022
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsidelisters format
13.07.2022
Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
01.06.2021
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015: gjennomføringsbestemmelser om sammenkoblingssystemet for sentrale registre
22.03.2021
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om forretningsvilkår for clearingtjenester
09.03.2022
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
01.01.2023
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
21.12.2021
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om kriterier for endring av samsvarserklæringer for ikke-vesentlige referanseverdier
01.01.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om samsvarsvurderinger av kritiske referanseverdier
01.01.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om krav til administrators styringsmekanismer
01.01.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om metodologien til fastsettelse av referanseverdier
01.01.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om identifisering og rapportering av manipuleringer av referanseverdier
01.01.2022
PEPP-forordningen om et felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
10.01.2020

2020/063

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av og unntak fra posisjonsgrenser på råvarederivater
15.08.2022

2022/282

Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) for banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering
05.09.2021

2022/248

MiFiD II: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsfaktorer i verdipapirforetakenes produktstyring
22.11.2022

2022/249

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om bærekraft
02.08.2022

2022/249

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
06.05.2021

2022/248

Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): utfyllende bestemmelser om beregning av tapsabsorberings- og rekapitaliseringsbeløp
28.07.2021

2022/248

EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
07.05.2021

2022/252

Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
28.12.2020

2022/145

31.05.2022
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: utfyllende bestemmelser om klassifiseringssystemet
01.01.2022

2022/218

Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt
30.12.2021

2022/218

Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
28.02.2022

2022/213

Tjenestepensjonsdirektivet 2016
13.01.2019

2021/054

01.01.2023
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
02.08.2021

2021/053

Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
18.09.2016

2021/171

Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsesdato
23.02.2018

2018/214

01.07.2022
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
01.01.2022

2022/148

Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for rapportering av betydelige netto shortposisjoner i aksjer
31.01.2022

2022/146

Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bærekraft
02.08.2022

2022/138

AIFM-forordningen: endringsbestemmelser om bærekraftrisiko
01.08.2022

2022/138

Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om bærekraftrisiko
01.08.2022

2022/138

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsrisiko i styringen av forsikringsforetak
02.08.2022

2022/138

Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for faktorer som gjenspeiles i hver referanseverdi som leveres og offentliggjøres
23.12.2020

2022/149

Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer som gjenspeiles i referanseverdimetoden
23.12.2020

2022/149

Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdier for klimatilpasning
23.12.2020

2022/149

Klassifiseringsforordningen for fremme av grønne investeringer
11.07.2020

2022/151

Investeringer og risikoer: offentliggjøring av opplysninger om bærekraft
10.03.2021

2022/151

Gjennomsiktighet av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2021/385

Gjennomsiktighet av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
12.01.2016

2021/385

SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter
31.12.2019

2021/215

Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
31.01.2018

2021/171

Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
31.01.2018

2021/171

Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
31.01.2018

2021/171

EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
17.06.2019

2021/050

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
29.10.2020

2021/115

Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret
04.04.2019

2020/213

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester
04.04.2019

2020/213

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
14.03.2019

2020/159

Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
28.11.2019

2020/067

Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
01.08.2018

2020/067

Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
01.01.2018

2020/067

Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
31.12.2016

2020/067

Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
01.01.2018

2020/067

PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
31.12.2016

2020/067

Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
15.08.2016

2018/063

01.01.2020
03.04.2018
Finansielle tjenester: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
30.06.2011

2010/050

01.01.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Pengemarkedsfondsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til eiendeler mottatt av pengemarkedsfond som del av omvendte gjenkjøpsavtaler
12.09.2021

2022/150

01.02.2023
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
12.04.2018

2020/019

01.01.2023
Boliglånsdirektivet
21.06.2016

2019/125

01.11.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2022
30.06.2022

2022/245

24.09.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger
28.06.2021

2022/214

09.07.2022
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om om samarbeid mellom hjemland og vertsland i forbindelse med tilsyn
18.10.2021

2022/217

09.07.2022
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
27.11.2018

2020/080

Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
24.03.2019

2020/080

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
26.07.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
23.09.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
12.09.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
28.07.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
21.06.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
01.01.2015

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
01.01.2015

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
24.03.2022

2022/183

11.06.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): retting av spansk og tsjekkisk språkversjon
03.03.2022

2022/181

11.06.2022
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsfullmakter
24.10.2021

2022/183

11.06.2022
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser
05.07.2021

2022/187

11.06.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om likevferdighetav tilsyns- og reguleringsmessige krav i visse tredjeland
24.10.2021

2022/141

01.06.2022
Kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter: utvidelse av overgangsbestemmelser
29.06.2021

2022/141

01.06.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om risikofaktorer ved derivattransaksjoner
30.06.2021

2022/141

01.06.2022
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland
13.03.2022

2022/075

19.03.2022
19.03.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Brasil
26.07.2021

2022/013

05.02.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Canada
26.07.2021

2022/013

05.02.2022
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om produkttilsyns- og produktstyringskrav
23.02.2018

2019/304

01.02.2022
01.01.2022
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro
13.06.2020

2020/157

01.02.2022
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
11.04.2019

2021/387

11.12.2021
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
11.04.2019

2021/387

11.12.2021
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets avgifter for transaksjonsregistre i 2020
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.2021 - 29.9.2021
30.06.2021

2021/244

25.09.2021
Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater
10.06.2013

2020/131

01.04.2021
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
27.08.2020

2021/052

06.02.2021
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
30.10.2019

2020/215

12.12.2020
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer
21.04.2019

2020/017

08.02.2020
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser
26.05.2016

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering)
28.10.2015

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utsatt anvendelsesdato
01.07.2016

2019/078

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): utsatt anvendelsesdato
01.07.2016

2019/078

03.12.2019
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
07.02.2018

2019/261

01.01.2020
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
21.12.2014

2018/020

01.01.2020
Omnibus I-direktivet 2010 om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
01.12.2011

2018/092

01.01.2020
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits
01.01.2016

2018/062

01.08.2019
29.10.2018
Omnibus II-direktivet 2014 om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
01.01.2016

2018/247

01.08.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
14.03.2019

2019/036

29.03.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
24.12.2017

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond
20.04.2017

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser
24.03.2016

2018/255

06.12.2018
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
01.01.2015

2018/254

06.12.2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av tillegg til prospekter
05.05.2014

2018/253

06.12.2018
Shortsalgforordningen: korrigering til utfyllende bestemmelser
12.02.2015

2016/204

01.02.2017
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
30.10.2013

2016/199

01.10.2016
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
20.06.2013

2016/203

01.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
01.06.2011

2016/203

01.10.2016
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2015

2016/151

09.07.2016
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser
31.01.2014

2014/283

01.09.2015
Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer
28.08.2013

2014/129

28.06.2014
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse
19.12.2013

2014/128

28.06.2014
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
15.09.2012

2013/082

04.05.2013
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/016

02.02.2013
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer - CRD III) om endringer til direktivene om kapitalkrav og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
01.01.2011

2012/019

01.11.2012
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2010/120

01.11.2012
Ansvarsforsikring for motorvogn: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2012

2012/148

14.07.2012
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer) (CRD II) endringsbestemmelser til kapitalkravregelverket for å øke finansstabiliteten
31.12.2010

2010/085

01.01.2012
Kapitaldekningsdirektivet: utelukkelse av SID Bank i Slovenia
01.07.2010

2001/077

02.07.2011
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
01.10.2007

2008/066

01.11.2010
Krav til verdipapirforetaks og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)
31.12.2010

2009/106

31.12.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
21.07.2018

2020/022

01.02.2023
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
21.07.2018

2020/022

01.02.2023
Pengemarkedsforordningen
20.07.2017

2020/022

01.02.2023
Betalingsdirektivet 2011 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
16.03.2013

2012/055

01.05.2013
16.03.2013
ELTIF-forordningen om langsiktige investeringsfond
09.12.2015

2020/019

01.01.2023
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
01.11.2012

2011/028

01.01.2016
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelse om beregning av kredittrisikojusteringer
11.07.2022

2022/281

29.10.2022
29.10.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR)
01.01.2014

2019/079

01.01.2020
01.01.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser om kriterier for tilknyttet aktivitet
09.11.2021

2022/283

29.10.2022
31.10.2022
Kollektive investeringsfond (UCITS)
01.07.2011

2010/120

01.11.2012
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om renterisiko for posisjoner som ikke inngår i handelsbeholdningen
09.05.2022

2022/247

24.09.2022
13.10.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
07.04.2022

2022/251

24.09.2022
03.10.2022
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne (2002)
09.10.2004

2003/047

09.10.2004
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om transparenskrav
04.05.2022

2022/250

24.09.2022
28.09.2022
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan
20.09.2016

2020/082

28.09.2022
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015
26.06.2017

2018/249

01.08.2019
15.10.2018
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD)
23.02.2018

2018/214

01.02.2022
01.07.2022
Markedsmisbruksdirektivet 2003 om innsidehandel
12.10.2004

2004/038

01.06.2005
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
01.01.2015

2018/021

01.01.2020
01.01.2019
Betalingstjenestedirektivet 2007 (PSD 1)
01.11.2009

2008/114

01.11.2011
01.11.2009
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2002/167

31.12.2010
25.05.2004
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
01.01.2021

2022/185

01.09.2022
01.09.2022
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat
01.01.2020

2020/082

01.09.2022
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
27.03.2022

2022/186

01.09.2022
01.09.2022
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
01.01.2020

2020/082

01.09.2022
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2022 - 29.06.2022
31.03.2022

2022/211

09.07.2022
23.08.2022
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2021 - 30.3.2022
31.12.2021

2022/074

19.03.2022
23.08.2022
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2021 - 30.12.2021
30.09.2021

2022/011

05.02.2022
23.08.2022
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling
07.01.2016

2019/306

01.01.2021
23.08.2022
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV)
01.01.2014

2019/079

01.01.2020
01.01.2016
Forsikringsdirektivet: ajourføring 2021 av plasseringen av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
07.12.2021

2022/139

30.04.2022
09.08.2022
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer
27.10.2009

2011/117

01.11.2011
01.11.2011
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kredittvurderingsmetoden
07.04.2022

2022/215

09.07.2022
28.07.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av indikatorer av global systemisk betydning
28.06.2021

2022/214

09.07.2022
26.07.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om betingelser for konsolidering
16.05.2022

2022/215

09.07.2022
18.07.2022
Kapitaldekningsdirektivet: endringer i gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
06.03.2022

2022/216

09.07.2022
14.07.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
16.12.2021

2022/144

30.04.2022
14.07.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: ajourføring 2021 av konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
07.12.2021

2022/140

30.04.2022
15.07.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
08.07.2022

2022/182

12.07.2022
08.07.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner
30.04.2020

2022/182

12.07.2022
08.07.2022
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
08.07.2022

2022/076

12.07.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
08.07.2022

2022/076

12.07.2022
08.07.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapportering
09.12.2021

2022/143

30.04.2022
07.07.2022
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia
02.08.2021

2022/212

09.07.2022
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
18.03.2021

2022/184

01.05.2022
Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger
26.11.2015

2020/082

01.09.2022
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
26.11.2015

2020/081

01.09.2022
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
01.08.2019

2021/053

Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners ledelsesansvar og risikoprofil
14.06.2021

2022/142

01.07.2022
31.05.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om rapporteringskrav for markedsrisiko
05.10.2021

2021/301

01.06.2022
31.05.2022
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
30.03.2021

2022/142

01.07.2022
31.05.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om fradrag for programvareeiendeler
23.12.2020

2021/302

01.06.2022
31.05.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
27.06.2020

2021/301

01.06.2022
01.06.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om den alternative standardmetoden for markedsrisiko
30.09.2021

2021/301

01.06.2022
31.05.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
27.06.2019

2021/301

01.06.2022
01.06.2022
Kapitalkravsdirektivet 2013 (endringer - CRD V)
28.12.2020

2021/383

01.07.2022
31.05.2022
Europeiske venturekapitalfond og fond for sosialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
01.03.2018

2020/214

01.08.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
28.06.2021

2021/301

01.06.2022
31.05.2022
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
06.03.2022

2022/216

09.07.2022
14.07.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia
01.07.2022

2022/147

30.04.2022
01.07.2022
Betalingstjenestedirektivet 2015 (PSD 2)
13.01.2018

2019/165

01.05.2022
01.04.2019
Tredje livsforsikringsdirektiv (1992)
01.07.1994

1994/007

01.07.1994
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
01.12.2017

2019/165

01.05.2022
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
23.02.2018

2019/304

01.02.2022
01.07.2022
Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter
01.09.2017

2019/304

01.02.2022
01.07.2022
Livsforsikringsdirektivet 2002
19.02.2002

2004/060

27.04.2004
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Singapore
26.07.2021

2022/013

05.02.2022
22.02.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Australia
26.07.2021

2022/013

05.02.2022
22.02.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Hong Kong
26.07.2021

2022/013

05.02.2022
22.02.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for visse tilsynsorganer i USA
26.07.2021

2022/013

05.02.2022
22.02.2022
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
16.08.2012

2016/206

01.07.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: rettelse til utfyllende bestemmelser
22.08.2021

2022/012

05.02.2022
07.02.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om presisering av 'økonomisk nedgangsperiode'
01.01.2021

2021/350

11.12.2021
11.01.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tildeling av risikovekter for eksponeringer mot spesialiserte foretak
14.04.2022

2021/349

14.04.2022
11.01.2022
Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om en erstatning for visse løpetider i CHF LIBOR
01.01.2022

2021/388

31.12.2021
01.01.2022
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om unntak for visse spotvalutareferanseverdier og utpeking av erstatninger for visse referanseverdier
13.02.2021

2021/388

31.12.2021
01.01.2022
Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelse om en erstatning for referanseverdien European Overnight Index Average (EONIA)
03.01.2022

2021/388

30.12.2021
01.01.2022
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
26.04.2018

2019/304

01.01.2022
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv)
31.12.1988
01.01.1994
03.02.1961
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
11.06.2007

2006/086

01.03.2008
11.06.2007
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om NIBOR (Norge) som kritisk referanseverdi og fjerning av LIBOR (Storbritannia) i listen over kritiske referanseverdier
10.07.2021

2021/352

11.12.2021
16.12.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA: endringsbestemmelser
15.04.2021

2021/351

11.12.2021
15.12.2021
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Bosnia-Hercegovina
19.10.2020

2021/382

11.12.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om grensene for ukentlig posisjonsrapportering
29.03.2021

2021/245

25.09.2021
30.09.2021
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
20.01.2007

2005/120

01.06.2007
01.11.2007
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
10.03.2021

2021/214

10.07.2021
16.08.2021
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdisetting
26.06.2020

2021/213

10.07.2021
16.08.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsgrenser og handelsprosentiler
15.04.2021

2021/217

10.07.2021
12.08.2021
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
30.01.2021

2021/219

10.07.2021
11.08.2021
Europeiske fond for sosialt entreprenørskap: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
11.12.2019

2020/066

01.08.2021
01.08.2021
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
11.12.2019

2020/066

01.08.2021
01.08.2021
Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
07.06.2014

2018/064

01.08.2021
01.08.2021
Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond
07.06.2014

2018/064

01.08.2021
01.08.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
17.02.2021

2021/218

10.07.2021
14.07.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger i forbindelse med en overtakelsestransaksjon
15.04.2021

2021/216

10.07.2021
13.07.2021
Krav til og vilkår for investeringsforetak
01.11.2007

2007/021

01.06.2008
01.11.2007
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
30.03.2019

2019/260

01.03.2021
02.07.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2021 - 29.6.2021
31.03.2021

2021/170

12.06.2021
29.06.2021

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Andre livsforsikringsdirektiv (1990)
20.11.1992
01.01.1994
Rettshjelpsforsikringsdirektivet
01.01.1990