Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål

Tittel

Rådsdirektiv 78/170/EØF av 13. februar 1978 om ytelse i varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede eksisterende bygninger som ikke benyttes til industriformål, og om isolering av røropplegg for varme og varmtvann til husholdningsbruk i nybygg som ikke benyttes til industriformål

Council Directive 78/170/EEC of 13 February 1978 on the performance of heat generators for space heating and the production of hot water in new or existing non- industrial buildings and on the insulation of heat and domestic hot-water distribution in new non-industrial buildings

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Direktivet er opphevet 10.8.2007 av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF (se lenke over).

BAKGRUNN (fra direktivet, dansk utgave)

I sin resolution af 17 . september 1974 om ny strategi for Faellesskabets energipolitik godkendte Raadet som maalsaetning en " nedsaettelse af vaekstraten for forbruget i de enkelte stater ved foranstaltninger , der tilsigter rational anvendelse af og besparelser for energi , uden at maalsaetningerne for den oekonomiske og samfundsmaessige udvikling herved saettes paa spil " ;

i sin resolution af 17 . december 1974 om et handlingsprogram for Faellesskabet vedroerende den rationelle udnyttelse af energi tog Raadet til efterretning , at Kommissionen i sin meddelelse til Raadet om " rationel udnyttelse af energi " havde opstillet et handlingsprogram for Faellesskabet paa dette omraade ;

enhver forbedring af den rationelle udnyttelse af energi gavner som regel miljoeet ;

varmeanlaeg i byggeri er en af de sektorer , hvor saadanne foranstaltninger isaer vil kunne gennemfoeres ;

henstilling 76/493/EOEF omhandlede varmeanlaeg i eksisterende bygninger ;

der boer hurtigst muligt for nye varmeanlaeg opnaas energibesparelser , der vil faa indflydelse paa det samlede energiforbrug , efterhaanden som anlaeggene installeres ;

der boer til dette formaal vedtages et direktiv , der skal vaere en generel ramme , inden for hvilken medlemsstaterne i faellesskab skal soege at finde frem til energibesparelser for at afhjaelpe de i traktatens artikel 103 , stk . 4 , omhandlede forsyningsvanskeligheder ;

varmeproducerende anlaeg , der anvendes til rumopvarmning og produktion af varmt brugsvand i nye eller allerede eksisterende ikke-industrielle bygninger , boer kontrolleres paa fabrikationsstadiet eller ved installationen ;

i ikke-industrielt nybyggeri boer det goeres obligatorisk at varmeisolere dels naevnte anlaeg , dels systemet til fordeling af det varmebaerende medium paa oekonomisk forsvarlige vilkaar ;

Kommissionen boer regelmaessigt have meddelelse om de gennemfoerelsesforanstaltninger , der traeffes , samt om de opnaaede eller forventede resultater af disse foranstaltninger ;

i de foranstaltninger , der er truffet til gennemfoerelse af dette direktiv , boer indgaa saadanne foranstaltninger , som er vedtaget i forbindelse med den indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning paa de omraader , der beroeres af dette direktiv ; ved gennemfoerelsesforanstaltningerne boer de harmoniserings - eller standardiseringsbestraebelser , der er eller vil blive indledt paa de naevnte omraader , soeges lettet , paa faellesskabsplan eller paa internationalt plan.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.02.1978
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.1980
Anvendelsesdato i EU
01.07.1980

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Anvendes fra i Norge
01.01.1994