Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2113 av 11. september 2017 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbevis og titler på spesialiteter

Commission Delegated Decision (EU) 2017/2113 of 11 September 2017 amending Annex V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards evidence of formal qualifications and the titles of training courses

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.6.2018)

Sammendrag av innhold
Vedlegg V til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner inneholder en liste over kvalifikasjonsbevis for leger, sykepleier med ansvar for den alminnelige sykepleie, tannlege, dyrlege, jordmor, farmasøyt (provisorfarmasøyt) og arkitekt (arkitekt er ikke et regulert yrke i Norge). Utdanningene er harmonisert i EU/EØS. Kommisjonsbeslutningen er en oppdatering av kommisjonsbeslutning 2016/790 og tar inn alle endringer som medlemsstatene har gjort, for å gjøre det mer oversiktlig erstatter beslutning 2017/2113 alle punktene i vedlegget. Kommisjonen har til hensikt å vedta en samlet oppdatering av vedlegget hvert år, dersom det er endringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsbeslutningen får ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Vedlegg V er gjennomført som vedlegg II i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits og i vedlegg II i forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen. Arkitekt er ikke et regulert yrke i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsbeslutningen får ingen økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning ved skriftlig prosedyre, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ønskelig å gjøre en tilsvarende beslutning for EØS/EFTA-statene ved at vedlegg VII i EØS-avtalen endres ved en beslutning som tar inn alle tidligere endringer i listen over kvalifikasjonsbevis som EFTAs overvåkingsorgan har gjort.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.09.2017
Anvendelsesdato i EU
21.12.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D2113
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro