Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 213/2011 av 3. mars 2011 om endringer av vedlegg II og V i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Commission Regulation (EU) No 213/2011 of 3 March 2011 amending Annexes II and V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen endrer vedlegg II og V til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Endringene i vedlegg II er som følger at Østerrike har anmodet om å få ti utdanningsprogrammer innenfor helseyrker inn i vedlegget. Utdanningsprogrammene innebærer samme utdanningsnivå som omhandlet i artikkel 11 bokstav c) nr. i) i direktivet og på det grunnlag kan de inngå i bilag II til direktivet.

Endringen i vedlegg V er som følge at Portugal har bedt om at legespesialiteten medisinsk onkologi tas inn i listen over spesialiteter i punkt 5.1.3 i vedlegg V. Innenfor medisinsk onkologi beskjeftiger en seg med systematisk behandling av kreft. Spesialiteten er ikke tidligere ført opp i listen i punkt 5.1.3 i vedlegg V. Medisinsk onkologi har utviklet seg til en egen spesialitet i mer en to femtedeler av medlemsstatene i EU, noe som berettiger at spesialiteten tas inn vedlegg V. For å sikre et tilstrekkelig høyt utdanningsnivå bør minstekravet til utdannelsens varighet være fem år for at spesialiteten medisinsk onkologi godkjennes automatisk.

Videre har Frankrike bedt om at legespesialiteten medisinsk genetikk tas inn i listen over spesialiteter i punkt 5.1.3 i bilag V. Medisinsk genetikk er en spesialitet som avspeiler den raske vitenskapsutviklingen innefor genetikk og dens konsekvenser for en rekke spesialiteter som for eksempel onkologi, pediatri og kroniske sykdommer. Spesialiteten er ikke tidligere ført opp i listen i punkt 5.1.3 i vedlegg V. Medisinsk genetikk har utviklet seg til en spesialitet i mer enn to femtedeler av medlemsstatene i EU, noe som berettiger at spesialiteten tas inn i vedlegg V. For å sikre et tilstrekkelig høyt utdanningsnivå bør minstekravet til utdannelsens varighet være fire år for at spesialiteten medisinsk genetikk godkjennes automatisk.

Merknader
Forordningen berører yrker som omfattes av Helse- og omsorgsdepartementet.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordningen har vært til vurdering av Helse- og omsorgsdepartementet som fant den relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen har vært behandlet i EØS-spesialutvalget for utdanning med skriftlig prosedyre 22. juni 2011.

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 134/2011 å innlemme Kommisjonsforordning nr. 213/2011 i EØS-avtalen i møte 2. desember 2011.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.03.2011
Anvendelsesdato i EU
24.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 399-402
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.01.2012
Anvendes fra i Norge
09.01.2012

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0213
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro