Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 25. august 2021 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 25 August 2021 amending Annex V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards the evidence of formal qualifications and titles of training courses

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag V til direktiv 2005/36/EF indeholder lister over uddannelsesbeviser for læger, sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter.

(2) De meddelte ændrede bestemmelser opfylder betingelserne i artikel 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44 og 46 i afsnit III, kapitel III, i direktiv 2005/36/EF.

(3) En ændring, som Frankrig har anmeldt, vedrører tilbagetrækningen af et eksamensbevis, der ved en fejl blev tilføjet i bilag V under punkt 5.1.3, "Katastrofemedicin" ved Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2020/5482. Dette eksamensbevis, som Frankrig havde anmeldt, burde ikke have været tilføjet til bilag V under punkt 5.1.3 "Katastrofemedicin" ved Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2020/548, da uddannelsen til dette eksamensbevis er kortere end det krævede minimum og derfor ikke opfylder det væsentlige krav om overholdelse af minimumskravene i direktiv 2005/36/EF.

(4) Som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab3 pr. 1. januar 2021, kan der ikke udstedes uddannelsesbeviser som defineret i direktiv 2005/36/EF i Det Forenede Kongerige.

5) Bilag V til direktiv 2005/36/EF bør derfor ajourføres. Af hensyn til klarheden og retssikkerheden er det nødvendigt at erstatte alle de relevante punkter i bilag V til direktiv 2005/36/EF om uddannelsesbeviser og benævnelser for uddannelser.

(6) Direktiv 2005/36/EF bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet