WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/108/EF av 8. desember 2003 om endring av direktiv 2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

Directive 2003/108 of the European Parliament and of the Council of 8 December 2003 amdending Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.6.2004

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2006)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) ble vedtatt i EU 27. januar 2003. Direktivets art 9 andre ledd pålegger produsenter og importører ansvar for finansiering av innsamling og behandling av historisk EE-avfall som kommer fra andre enn husholdninger. Historisk EE-avfall vil si avfall fra EE-produkter som er tilført markedet før 13. august 2005.

I forbindelse med vedtagelse av direktivet, så man at denne delen av direktivet kunne bli problematisk for en del produsenter og importører. I en felles deklarasjon av 10. oktober 2002 uttalte EU-parlamentet, Rådet og Kommisjonen en felles intensjon om å endre direktivets art 9 så snart som mulig. Dette forslaget er en slik endring av art 9.

I den foreslåtte endringen av art 9 andre ledd, skal produsentene og importørene bare være ansvarlig for historisk avfall i de tilfellene der avfallsbesitter kjøper en tilsvarende mengde nye produkter. I andre tilfeller vil avfallsbesitteren selv være ansvarlig for kostnadene ved avfallshåndteringen.
Merknader

Gjeldende norsk regelverk på området.
I forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter av 16. mars 1998, har produsentene og importørene ansvar for historisk EE-avfall uavhengig av nykjøp av tilsvarende produkter. Det norske produsentansvaret går derfor lenger enn det som er foreslått i EU på dette området.

Behov for endringer i norsk regelverk.
Direktivet er et såkalt "minimumsdirektiv". Norge kan derfor beholde dagens ordning med produsentansvar for historisk EE-avfall fra andre enn husholdninger. Forslaget medfører således ikke behov for endringer i det norske regelverket ut over det som må endres for å gjennomføre direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter. Direktiv 2002/96/EF ble implementert i norsk rett gjennom nytt kap. 1 i avfallsforskriften som ble fastsatt 02.05.2005. Forskriften vil tre i kraft 01.07.2006.

Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige konsekvenser
Det forventes ikke at direktivet vil ha administrative, økonomiske, budsjettmessige eller rettslige konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Saken ble behandlet i spesialutvalget for miljø den 28. mai 2003. Konklusjon ble at forslaget anses relevant og akseptabelt.
Forslaget har ikke vært på høring hos bransjen. Bransjen er imidlertid kjent med WEEE-direktivet og at Norge vil fortsette å ha et produsentansvar for såkalt historisk avfall.

Vurdering
Forslaget anses relevant og akseptabelt.

Status
I tråd med Kommisjonens ønske om rask behandling av forslaget behandlet Europaparlamentet saken 21.10.2003, og et kompromissforslag utarbeidet i samarbeid med Rådet fikk tilslutning. Endelig endringsdirektiv ble fattet 08.12.2003.
Forslaget ble behandlet i EØS-spesialutvalg for miljø den 28. mai 2003. Miljøverndepartementet er ansvarlig departement. Standardskjema ble returnert 01.04.2004.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2003
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2003
Gjennomføringsfrist i EU
01.02.2006
Anvendelsesdato i EU
01.02.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 7.6.2007, p. 392-393
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2004
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2004
Anvendes fra i Norge
01.07.2004

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003L0108
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro