Vurdering av eksisterende jernbanestrekninger opp mot spesifikasjonene om samtrafikkevne

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2011/622/EU av 20. september 2011 om prosedyren for å vise i hvor stor grad eksisterende jernbanestrekninger er i overensstemmelse med de grunnleggende parametrene i de tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne

Commission Recommendation 2011/622/EU of 20 September 2011 on the procedure demonstrating the level of compliance of existing railway lines with the basic parameters of the technical specifications for interoperability

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.11.2011

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmes ikke i EØS-avtalen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.12.2011)

Sammendrag av innhold
I henhold til TSI infrastruktur (kommisjonsvedtak 2011/275/EU) kan TSI-konforme kjøretøy (TSI - tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet) tillates å trafikkere infrastruktur som ikke er bygget iht TSI-infrastruktur, og ikke er gjenstand for fornyelse eller oppgradering. I slike tilfeller kan infrastrukturforvalter på frivillig basis fylle ut infrastrukturregisteret i henhold til TSI infrastruktur vedlegg C. Kommisjonen har derfor lagt frem en rekommandasjon, 2011/622/EU, der det er foreslått en felles metode for å påvise i hvor stor grad slikinfrastrukturoppfyller kravene som er satt i TSI - Infrastruktur.

Prosedyren gjelder for delsystemene infrastruktur og energi. Prosedyren forutsetter at infrastrukturforvalteroppfyller særskilte krav,og i tillegg erklærer at det gjeldende delsystemet oppfyller kravene i TSIen. Hvilke parametre som skal vurderes i den forbindelse er angitt i vedlegg til rekommandasjonen. Som ledd i prosedyren skal infrastrukturforvalter benytte seg av en uavhengig assessor etter eget valg. Dersom det aktuelle delsystemet tilfredsstiller kravene i TSIen utferdiger assessor en erklæring om samsvar.

Sakkyndige instansers merknader

Statens jernbanetilsyn har sendt rekommandasjonen til uttalelse til Jernbaneverket. Det har ikke kommet merknader til rekommandasjonen. Statens jernbanetilsyn mener at rekommandasjonen, som ikke er bindende for medlemslandene, bør kunne gis ut som en veiledning til TSI infrastruktur istedenfor å tas inn i EØS-avtalen.

Merknader
Rekommandasjonen anses ikke å ha særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser dersom den tas inn i EØS-avtalen.

Vurdering
Det er ikke avdekket noen administrative eller økonomiske konsekvenser dersom rekommandasjonen tas inn i EØS-avtalen.

Rekommandasjonen er angitt som EØS-relevant i tittelfeltet. Det må imidlertid gjøres en egen vurdering av om EØS-relevans, da det ikke følger av EØS-avtalen at rekommandasjoner uten videre skal tas inn i EØS-avtalen. En rekke momenter må vurderes, bl.a. om rekommandasjonen er innenfor EØS-avtalens virkeområde, om den bidrar til tolkningen eller forståelsen av eksisterende forpliktelser og dermed også EØS-avtalens mål om ensartet praksis. Videre vil alternative tilknytnings- eller gjennomføringsformer drøftes.

Rekommandasjonen er ikke bindende for medlemsstatene eller rettssubjekter. Den angir en metode som kan benyttes for å vurdere om TSI-konforme kjøretøy kan trafikkere eksisterende infrastruktur som ikke er bygget eller oppgradert eller fornyet i tråd med tekniske spesifikasjoner for infrastruktur. Metoden er frivillig å benytte for infrastrukturforvalterne. Den kan derfor ikke sies å ha betydning for det indre markedet eller EØS-avtalens virkeområde, og den må derfor anses ikke å være EØS-relevant i snever forstand, og en innlemmelse i EØS-avtalen er derfor ikke obligatorisk.

Spørsmålet er så om rekommandasjonen er EØS-relevant i vid forstand, hvilket vil si at den kan innlemmes i EØS-avtalen hvis forholdene tilsier det. Tematisk sett må rekommandasjonen anses å falle inn under EØS-avtalens saklige og geografiske virkeområde, siden den angir en metode for å avdekke om TSI-konforme kjøretøy kan trafikkere eksisterende infrastruktur som ikke er bygget iht. TSI - infrastruktur. Dette igjen vil kunne lette samtrafikkevnen over landegrensene, noe som er hovedformålet med interoperabilitetsdirektivet som rekommandasjonen er hjemlet i. På den annen side vil det for medlemslandene være frivillig å benytte seg av metoden, og det vil derfor ikke ha noen hensikt å innlemme rekommandasjonen i EØS-avtalen. Statens jernbanetilsyn vil imidlertid utgi rekommandasjonen som en veiledning til TSI - Infrastruktur.

Da Samferdselsdepartementet heller ikke kan se at det er noen politiske eller praktiske grunner til å innlemme rettsakten i EØS-avtalen, konkluderer departementet derfor med at rekommandasjonen ikke anses som EØS-relevant i den forstand at den bør tas inn i EØS-avtalen.

Konklusjon
Samferdselsdepartementet anser at rekommandasjonen er akseptabel men ikke EØS-relevant, og at den derfor ikke bør tas inn i EØS-avtalen.

Status
Rekommandasjonen ble vedtatt av EU-kommisjonen 20. september 2011, og ble publisert i Official Journal 21. september 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.09.2011
Anvendelsesdato i EU
11.10.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet