Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 575/2006 av 7. april 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 med hensyn til antall og navn på de faste vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet

Commission Regulation (EC) No 575/2006 of 7 April 2006 amending Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the number and names of the permanent Scientific Panels of the European Food Safety Authority

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Helse- og omsorgsdepartementets bakgrunnsnotat - oktober 2007

Sammendrag av innhold
For å imøtekomme det stigende antall anmodninger om vitenskapelige uttalelser vedrørende plantehelse har European Food Safety Authority (EFSA) bedt Kommisjonen om å nedsette et nytt fast vitenskapspanel med omfattende ekspertise på forskjellige plantehelseområder.For å ta hensyn til nyopprettelsen må det foretas endringer i forordning (EF) nr. 178/2002 (Food Law).

Merknader
Forskriften som gjennomfører forordning (EF) nr. 178/2002 må endres. I artikkel 28 nr. 4 i forordning 178/2002 foretas følgende endringer:
Bokstav c) skal lyde:"et panel for plantevernmidler og rester derav"
Bokstav i) skal lyde:
"et panel for plantehelse"

Sakkyndige instansers merknader
Den norske vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er kjent med og positive til denne endringen av vitenskapspanelene og vil foreta den samme endringen i sin faggruppestruktur. Mattilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.04.2006
Anvendelsesdato i EU
28.04.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 593-593
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.03.2008
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.12.2008
Anvendes fra i Norge
01.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R0575
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro