Visumfrihet for statsborgere fra Makedonia, Serbia og Montenegro

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 1244/2009 av 30. november 2009 som endrer forordning (EF) nr. 539/2001 om listen over tredjelande fra hvilke statsborgere skal være i besittelse av visum ved passering av yttergrensene og listen listen og tredjeland fra hvilke statsborgere er fritatt for dette krav

Siste nytt

Rådsvedtak 30.11.2009 (endelig vedtak)

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Kommissionen fremsætter forslag om visumfri hed for borgere fra Vestbalkan
Europa-Kommissionens mangeårige løfte om visumfrihed i forbindelse med rejser for borgere fra lande i Vestbalkan blev i dag opfyldt med vedtagelsen af et forslag om visumfrihed for borgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien. Dette forslag sætter borgere fra disse tre lande i stand til at rejse til Schengenlandene 1 med de nye biometriske pas. Kommissionens forslag skal godkendes af Rådet efter samråd med Europa-Parlamentet. Kommissionen er fortsat fast besluttet på også at liberalisere visumbestemmelserne for borgere fra Albanien og Bosnien-Hercegovina. Disse lande har imidlertid endnu ikke opfyldt betingelserne i Kommissionens forslag. Hvis de nødvendige reformer fortsat gennemføres med samme fart, og hvis alle betingelser er opfyldt, vil Kommissionen overveje at fremsætte et nyt forslag i midten af 2010, der omfatter disse lande.

Ved forelæggelsen af Kommissionens forslag sagde næstformand en for Kommissionen med ansvar for retfærdighed, frihed og sikkerhed, Jacques Barrot, at Kommissionens forslag virkelig vil være en god nyhed for befolkningerne i landene i Vestbalkan, navnlig borgere i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien. Han fortsatte med at sige, at han vidste, hvor stor betydning visumfrihed har for dem, og dagens forslag er resultatet af det intensive og hårde arbejde, myndighederne og befolkningerne i disse lande har gjort for at opfylde betingelserne. Han lykønskede dem med resultatet.

Kommissæren med ansvar for udvidelser, Olli Rehn, tilføjede, at det var Kommissionens mål og faste overbevisning, at Albanien og Bosnien-Hercegovina snart vil følge efter, idet køreplanen stadig er gyldig, og det fuldt og helt er muligt, hvis disse landes myndigheder sætter deres vilje ind på at nå målet nu. Han fortsatte med at sige, at hvis der gøres fremskridt med samme fart som nu, var han overbevist om, at begge lande snart vil indhente deres naboer. Han tilføjede, at når alle betingelser er opfyldt, vil Kommissionen overveje at fremsætte et nyt forslag i midten af 2010, der omfatter dem.

At sikre visumfrihed i forbindelse med rejser er hjørnestenen i EU's integrationspolitik for landene i Vestbalkan. Ved at gøre det lettere for befolkningerne at have kontakt med hinanden øges handelsmulighederne, og borgerne i denne region får mulighed for at lære EU bedre at kende. Visumfrihed i forbindelse med rejser er imidlertid kun mulig, hvis de nødvendige sikkerhedskrav er opfyldt. Det er derfor, Kommissionen har indledt en dialog om liberalisering af visumreglerne med landene i Vestbalkan. På grundlag af den køreplan, Kommissionen har fremlagt, har landene gjort store fremskridt med hensyn til at forbedre passikkerheden, styrke grænsekontrollen og forstærke de institutionelle rammer for at bekæmpe kriminalitet og korruption, samt med hensyn til forbindelserne udadtil og de grundlæggende rettigheder.

Kommissionen har omhyggeligt overvåget landene s forberedelser. Det er de samme betingelser, der gælder for alle landene. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har opfyldt de nødvendige betingelser. For Serbiens og Montenegros vedkommende afhænger ophævelsen af visumkravet af, at de opfylder alle resterende kriterier i deres respektive køreplaner inden datoen for Rådets vedtagelse af dette forslag. Albanien og Bosnien-Hercegovina skal fortsætte deres indsats for at opnå en positiv anbefaling af Kommissionen.

I Albanien og Bosnien-Hercegovina er der stadig en række mangler, når det drejer sig om at bekæmpe organiseret kriminalitet og korruption og rette op på svagheder i forbindelse med proceduren for udstedelse af pas samt på området grænseforvaltning og migrationsstyring.

Borgere i Kosovo (jf. FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99) vil heller ikke endnu kunne nyde godt af en liberalisering af visumreglerne. De tekniske krav til en liberalisering af visumreglerne er endnu ikke opfyldt på Kosovos område. Kommissionen vil i den forbindelse fortsat arbejde tæt sammen med myndighederne i både Serbien og Kosovo og undersøge mulighederne for at finde en fremtidig løsning på visumspørgsmålet.

[1] Alle EU-medlemsstater (med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Irland) samt Schweiz, Norge og Island.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.07.2009
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2009
Anvendelsesdato i EU
19.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet