VIS-vedtaket 2004: innføring av visuminformasjonsssystemet

Tittel

Rådsvedtak 2004/512/EF om innføring av visuminformasjonssystemet (VIS)

Siste nytt

Framdriftsrapport for 2012 lagt fram av Kommisjonen 25.4.2013

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Udvikling og indførelse af et visuminformationssystem (VIS), som Rådet definerer som et system for udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne1, kræver, at der etableres et omfattende retsgrundlag. Da der stadig er behov for Rådets politiske retningslinjer for de basale elementer i VIS, vil et fuldstændigt forslag til retsakt om indførelse af VIS først blive fremsat senere. En sådan retsakt vil især indeholde en definition af systemet og dets anvendelse, herunder hvilke kategorier af data der skal indgå i systemet, formålet med at lade dem indgå og kriterierne for udvælgelse heraf, regler for indholdet af VIS-optegnelser, myndighedernes adgangsret med henblik på at indlæse, opdatere og konsultere data og regler for beskyttelse af personoplysninger og kontrol hermed.

Dette forslag skal gøre det muligt at udvikle VIS ved hjælp af fællesskabsmidler fra og med 2004 i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten, mens udviklingen af de nationale strukturer bliver medlemsstaternes ansvar.