Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1308/2013 om etablering av EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbruksprodukter og næringsmidler, (EU) nr. 251/2014 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om spesifikke tiltak for landbruk i de fjerneste regionene i Unionen og (EU) nr. 229/2013 om spesifikke tiltak for landbruk til fordel for de mindre øyene i Egeerhavet

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.10.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer forordningene (EU) nr. 1308/2013 om etablering av EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin (utvalgte bestemmelser om vin er EØS-relevante), (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbruksprodukter og næringsmidler (ikke EØS-relevant), (EU) nr. 251/2014 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter (EØS-relevant), (EU) nr. 228/2013 om spesifikke tiltak for landbruk i de fjerneste regionene i unionen (ikke EØS-relevant) og (EU) nr. 229/2013 om spesifikke tiltak for landbruk til fordel for de mindre øyene i Egeerhavet (ikke EØS-relevant).

Bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser på vin i forordning (EU) nr. 1308/2013 forenkles, blant annet slik at betegnelsene både skal kunne beskyttes og endres raskere. I vedlegg VII om definisjoner, betegnelser og varebetegnelser legges det til bestemmelser som definerer hva som menes med "avalkoholisert vin" og "delvis avalkoholisert vin". I vedlegg VIII om ønologiske framstillingsmetoder legges det til en bestemmelse om prosessen for avalkoholisering.

Spesialbestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter i forordning (EU) nr. 251/2014 (tatt inn i EØS-avtaleverket), flyttes over til de mer generelle bestemmelsene om dette for "vanlige" næringsmidler og landbruksprodukter i forordning (EU) nr. 1151/2012 (ikke tatt inn i EØS-avtaleverket). Bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser på vin i forordning (EU) nr. 1308/2013 og alkoholsterke drikker i forordning

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. og forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukerne eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Når det gjelder endringene i forordning (EU) nr. 1308/2013, er det bare endringene i de artiklene og vedleggene som i tilpasningsteksten til forordning (EU) nr. 1308/2013 uttrykkelig er gjort gjeldende i EØS, som er aktuelle. Vi mener at det ikke er nødvendig med etablering av en ny tilpasningstekst som regulerer dette.

Mattilsynet mener at bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter i forordning (EU) nr. 251/2014 (tatt inn i EØS-avtaleverket) fortsatt skal være en del av EØS-avtaleverket, selv om disse nå flyttes over til de mer generelle bestemmelsene om dette for "vanlige" næringsmidler og landbruksprodukter i forordning (EU) nr. 1151/2012. Dette må derfor løses når vi tar denne endringsforordningen inn i EØS-avtaleverket. En mulig løsning er at vi tar inn forordning (EU) nr. 1151/2012 i kapittel XXVII (alkoholsterke drikker og aromatiserte vinprodukter) i vedlegg II til EØS-avtalen, med en "teknisk" tilpasning om at det bare er bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter som gjelder i EØS. Vi kommer tilbake til dette senere.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er delvis EØS-relevant og akseptabel, forutsatt at det etableres en "teknisk" tilpasningtekst som gjelder bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter, jf. ovenfor.

Status
Forordningen er ikke vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet