Vilkår ved sertifikasjon for import og transit gjennom EU av visse sammensatte produkter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 468/2012 av 1. juni 2012 om endring av forordning (EU) nr. 28/2012 om krav til sertifisering av import til og transitt gjennom unionen av visse sammensatte produkter

Commission Implementing Regulation (EU) No 468/2012 of 1 June 2012 amending Regulation (EU) No 28/2012 laying down requirements for the certification for imports into and transit through the Union of certain composite products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettrakten endrer forordning (EU) nr. 28/2012 som fastsetter sertifikater for import av visse sammensatte produkter. Sammensatte produkter defineres som næringsmidler som er bestemt til konsum, og som inneholder foredlede produkter av både animalsk og vegetabilsk opprinnelse, herunder produkter hvor foredlingen av opprinnelsesproduktet er en integrert del av produksjonen av det endelige produktet.

Rettsakten endrer sertifikatene når det gjelder:

• sammensatte produkter som inneholder eggprodukter, slik at kravene harmoniseres med kravene i sertifikat for import av eggprodukter.
• å tillate bruk av kjøtt og melkeprodukter som stammer fra EU i sammensatte produkter som importeres fra land utenfor EU.
• sammensatte produkter som inneholder magesekk, blærer eller tarmer for å harmonisere med kravene i sertifikatene som gjelder for i mport av magesekk, blærer og tarmer.
• å tillate bruk av rå melk og melkeprodukter i sammensatte produkter som importeres til EU.

Merknader
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 28/2012 ved at sertifikatene erstattes med sertifikatene i denne forordningen. Rettsakten vil kreve endring i animaliehygieneforskriften. Rettsakten oppdaterer sertifikater i den hensikt å harmonisere med bestemmelser i allerede gjeldende krav i sertifikater, og vil derfor ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for næring eller tilsyn.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten implementeres etter forenklet prosedyre, og vil ikke bli hørt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er til vurdering i SUN/SUMP.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.06.2012
Anvendelsesdato i EU
25.06.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.10.2013
Anvendes fra i Norge
17.10.2013