Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det indre marked

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om etablering av vilkår og prosedyrer etter hvilke Europakommisjonen kan anmode selskaper og sammenslutninger av selskaper om å gi informasjon i forbindelse med det indre marked og beslektede områder

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas

Siste nytt

Forslag trukket av Kommisjonen 19.9.2020

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget er trukket av Kommisjonen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2019)

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å sette Europakommisjonen bedre i stand til å sikre etterlevelse av EU- retten. Virkemiddelet er å gi kommisjonen kompetanse til å be private selskaper å framskaffe informasjon til kommisjonen. Informasjonen kan gjelde forhold som virksomhetens kostnadsstruktur, prispolitikk og kunders geografiske tilhørighet.

Forslaget skal gi kommisjonen kompetanse til å kreve informasjon fra markedsaktører som er relevant for politikkområdene:

• Det indre marked

• Landbruk og fiskeri, med unntak for forvaltning av marine biologiske ressurser

• Transport

• Miljø

• Energi

Grunnvilkåret for å kunne be om informasjon er at det skal foreligge en alvorlig vanskelighet ved anvendelsen av EU- retten som kan underminere oppnåelsen av viktige målsetninger i EUs politikk. Det er foreslått ytterlige vilkår for at kommisjonen skal kunne kreve informasjon. Blant annet er det et krav at informasjonen ikke er offentlig tilgjengelig eller at den ikke har blitt framskaffet av medlemsstatene.

Forlaget til forordning gir regler for hvilke prosedyrer kommisjonen må følge før den fatter vedtak om å kreve informasjon fremlagt. Kommisjonen må gi forhåndsvarsel om at den har til hensikt å fatte slikt vedtak og kort redegjøre for at vilkårene for å innhente informasjon er oppfylt i det enkelte tilfellet.

Forslaget har bestemmelser om hvordan den innhentede informasjonen kan benyttes, om videreformidling av informasjon til medlemsstatene. Det berører også forhold til taushetsplikt og behandling av personopplysninger.

Det foreslås at kommisjonen kan ilegge bøter og dagsbøter for selskaper som ikke oppfyller et pålegg om å framskaffe informasjon. Vedtak om bøter skal kunne prøves for EU-domstolen.

Merknader
Europakommisjonen angir Traktaten om Den europeiske unions virkemåte artiklene 43(2), 91, 100, 114, 192, 194(2) og 337 som rettsgrunnlag for forslaget.

Forslagets rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser er til vurdering.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært på allminnelig høring. Forslaget vil bli behandlet i spesialutvalget for det indre marked.

Status
Forslaget var svært kontroversielt og møtte motstand både i Rådet og i Europaparlamentet. Europaparlamentet har bedt Kommisjonen trekke forslaget.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
15.06.2017
Høringsfrist
07.08.2017