Vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1135/2009 av 25. november 2009 om særlige importbetingelser for visse produkter som har opprinnelse i eller er sendt fra Kina, og om oppheving av vedtak 2008/798/EF

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EF-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2) Kommissionen blev i september 2008 gjort opmærksom på, at der var konstateret højt indhold af melamin i modermælkserstatning og andre mejeriprodukter i Kina. For at imødegå den sundhedsrisiko, som eksponering for et højt melaminindhold i foder- og fødevareprodukter kan medføre, indeholder Kommissionens beslutning 2008/798/EF af 14. oktober 2008 om særlige importbetingelser for produkter, der indeholder mælk eller mejeriprodukter, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/757/EF et forbud mod import til Fællesskabet af produkter, der indeholder mælk, mejeriprodukter, soja eller sojaprodukter til spædbørn og småbørn til særlig ernæring og krav om, at medlemsstaterne foretager systematisk kontrol af alle sendinger, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, af foder og fødevarer, der indeholder mælk, mejeriprodukter, soja eller sojaprodukter, og af ammoniumbicarbonat til brug i fødevarer og foder. I nævnte beslutning blev en grænse på 2,5 mg/kg anset for et passende niveau med henblik på at sondre mellem det uundgåelige baggrundsniveau for melamin og uacceptabel forfalskning.

(3) Antallet af meddelelser i det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), jf. artikel 2, stk. 4, i beslutning 2008/798/EF, vedrørende uacceptable melaminniveauer i de pågældende fødevarer og foderprodukter fra Kina er faldet markant siden januar 2009, og de kinesiske myndigheder har fremlagt garantier vedrørende kontrollen af melamin i sådanne produkter, der eksporteres til Fællesskabet. Foranstaltningerne fastsat ved beslutning 2008/798/EF bør derfor tages op til revision.

(4) Da produkter, der indeholder mælk, mejeriprodukter, soja eller sojaprodukter, og som er bestemt til spædbørn og småbørn til særlig ernæring, udgør spædbørns og småbørns vigtigste og i nogle tilfælde eneste ernæringskilde, bør import til Fællesskabet af sådanne produkter med oprindelse i Kina fortsat forbydes. Medlemsstaterne bør sikre, at sådanne produkter, der måtte findes på markedet, straks destrueres.

(5) Som følge af det markante fald i antallet af RASFFmeddelelser er det samtidig ikke længere nødvendigt at foretage systematisk kontrol af alle sendinger, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, af foder og fødevarer, der indeholder mælk, mejeriprodukter, soja eller sojaprodukter, og af ammoniumbicarbonat til brug i fødevarer og foder, så den fysiske kontrol bør være mindre intensiv. Da grænsen på 2,5 mg/kg fortsat er et passende niveau med henblik på at sondre mellem det uundgåelige baggrundsniveau for melamin og uacceptabel forfalskning, bør produkter med et højere melaminindhold ikke komme ind i fødevare- og foderkæden, og de bør bortskaffes på en sikker måde.

(6) Beslutning 2008/798/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. På grund af ændringsbestemmelsernes karakter bør nævnte beslutning afløses af en forordning, som senere kan tages op til revision på basis af resultaterne af medlemsstaternes kontrol.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2009
Anvendelsesdato i EU
16.12.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.03.2010
Anvendes fra i Norge
01.03.2010