Vilkår for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad

Tittel

Kommisjonens gjennnomføringsbeslutning (EU) 2016/1175 av 15. juli 2016 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad, forelagt av Det forente kongeriket i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1175 of 15 July 2016 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing spinosad referred by the United Kingdom in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2016)

Sammendrag av innhold
Artikkel 36 i biocidforordningen ((EU) nr. 528/2012) gjelder henvisning av uløste innsigelser til Kommisjonen. Det ble meldt inn formell uenighet knyttet til gjensidig godkjenning av et biocidprodukt brukt som insektmiddel og som inneholder det aktive stoffet spinosad. Det aktuelle produktet benyttes på maurtuer og på begrensede områder i hager. Referanselandet (UK) godkjente det aktuelle produktet 23. april 2015 til bruk direkte på maurtuer utendørs. Godkjenningen har siden blitt gjensidig godkjent av Irland. I forbindelse med søknad om gjensidig godkjenning av produktet i Tyskland bestrider Tyskland at produktet oppfyller kravene når det gjelder fastsatte retningslinjer for beregning av risiko for det terrestriske miljø som er benyttet for godkjenning av produktet. Diskusjon rundt retningslinjene har vært drøftet i koordineringsgruppen uten at det er oppnådd enighet.

I påvente av formelt vedtak av retningslinjer sier Kommisjonsvedtak (EU) 2016/1175 at det spesifikke biocidproduktet oppfyller betingelsene i henhold til artikkel 19 (1,b,iv) i biocidforordningen. Bruksområdet for det aktuelle produktet endres/presiseres til at produktet kun er til utendørs bruk og bare kan brukes direkte på maurtua. Tørre granulater eller væske skal ikke spres på harde overflater eller på grunn/jord som benyttes som maurstier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU register 22. juni 2016. Rettsakten ble vedtatt 15. juli og publisert i OJ 19. juli 2016. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2016 og gjennomført i norsk rett 3. desember 2016 i henhold til gjennomføringsfristen. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.07.2016
Anvendelsesdato i EU
08.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 259-260
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.12.2016
Anvendes fra i Norge
03.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1175
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro