Videreføring av tiltak for bekjempelse av blåtunge

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1156/2009 av 27. november 2009 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 (blåtunge) hva gjelder kriterier for unntak for visse dyr av mottakelige arter fra forflytningsforbudet i Rådsdirektiv 2000/75/EF

Commission Regulation (EC) No 1156/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting certain animals of susceptible species from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder forlengelse av forordning (EF) nr. 394/2008, som kun skulle gjelde ut år 2008. Forordningen ble videreført for nok et år, til 31.12.2009, jf forordning (EF) nr. 1304/2008. Den blir nå forlenget for ytterligere et år, til 31.12.2010. Forordning (EF) nr. 394/2008 endret blåtungeforordningen (EF) nr. 1266/2007, slik at medlemslandene skal kunne stille tilleggskrav i forbindelse med innførsel av uvaksinerte dyr.

Bakgrunnen for å innføre ordningen i 2008 var at flere land hadde satt i verk ensidige tiltak, på grunn av at man påviste blåtunge ved testing av importerte dyr. Det felles regelverket skal i utgangspunktet ta høyde for at kun sikre dyr kan flyttes, men det viste seg at det likevel skjedde flytting av smittefarlige dyr, noe som ble oppfattet som svært uheldig. Kommisjonen skjerpet derfor regelverket nok en gang, for best mulig å hindre smittespredning ved forflytning av dyr. Det ble innført en ny midlertidig artikkel 9 a, som åpner for at medlemslandene, etter at en risikoanalyse er formidlet til Kommisjonen, kan stille krav om at ikke-vaksinerte dyr som innføres skal være under 90 dager, at dyrene siden fødsel skal være holdt i vektorbeskyttede bygninger og at dyrene skal være testet etter fastsatt regime.

Merknader
Norge er kvalifisert til å benytte disse tilleggskravene. Selv om forordning (EF) nr. 394/2008 ennå ikke er behandlet i EØS-komiteen, har Norge tatt inn bestemmelsene nasjonalt (9.7.2008) slik at Norge kan beskytte seg mest mulig mot smitte fra dyr som flyttes. De nasjonale bestemmelsene ble også sendt på EØS-høring. Norge er med på Europakommisjonens liste over land som stiller tilleggskrav i samsvar med forordningen, jf Europakommisjonens hjemmeside under blåtunge, "transitional provisions", "table".Gyldigheten av den nasjonale forskriften må forlenges i samsvar med forordning (EF) nr. 1156/2009. Det krever endring i forskrift 30. april 2008 nr. 124 om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue. Da det ikke var noen endringer i de materielle kravene, ble endringsforskriften fastsatt uten høring i forbindelse med forlengelsen av forordningens gyldighetstid i fjor. Den nasjonale forskriften ble endret ved forskrift 16. desember 2008 nr. 1411. Det foreslås å benytte samme fremgangsmåte også denne gangen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Utkastet ble gitt tilslutning i SCFCAH AHW (EUs faste komité for næringsmidler og dyrehelse, seksjon dyrehelse og dyrevelferd) 3.- 4. november 2009, og rettsakten ble fastsatt i EU den 27. november 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.11.2009
Anvendelsesdato i EU
01.12.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 186-186
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.11.2010
Anvendes fra i Norge
17.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1156
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro