Veterinærlegemiddelforordningen 2019: rettelse til utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/524 av 27. januar 2022 om retting av delegert forordning (EU) 2021/577 med hensyn til visse henvisninger til legemidler til dyr

Delegated Commission Regulation (EU) 2022/524 of 27 January 2022 correcting Delegated Regulation (EU) 2021/577 as regards certain references to veterinary medicinal products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.8.2022. Forskriften trer i kraft samtidig med lov 17. juni 2022 nr. 54

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2021/577 gir bestemmelser om hvordan visse typer medisinering av hestedyr skal nedtegnes i hestepasset. Dette dreier seg om medisinering etter artikkel 112 av forordning (EU) 2019/6 dvs preparater som ikke er godkjent til matproduserende dyr og gir permanent eksklusjon fra matkjeden. Det dreier seg også om medisinering etter artikkel 115 av forordning (EU) 2019/6 dvs preparater som er godkjent til hestedyr og gir 6 måneders eksklusjon fra matkjeden.

Rettsakten korrigerer en feil i fortalepunkt 4, punkt 1(a), 2(a) og 2(b) av vedlegg I, og punkt 1(c)(ii) av vedlegg II i forordning (EU) 2021/577. Feilen består i at ordet "veterinært legemiddel" er feilaktig brukt der teksten refererer til legemidler som brukes både i human- og veterinærmedisin. "Veterinært legemiddel" skal derfor korrigeres til "legemiddel" på de angitte stedene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2019/6 er innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke. Forordning (EU) 2021/577 er innlemmet i EØS-avtalen med ikrafttredelse samtidig som forordning (Eu) 2019/6. Denne rettsakten vil derfor ikke tre i kraft i EØS-avtalen før de to nevnte forordningene.

Rettsakten vil gjennomføres som en endring av forordning (EU) 2021/577 i landdyrsporbarhetsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at denne rettsakten ikke medfører økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevent og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.01.2022
Anvendelsesdato i EU
24.04.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.08.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0524
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro