Veterinærkontroll innen EU (kodifisering)

Tittel

Forslag til rådsdirektiv om veterinærkontroll i samhandelen i Fellesskapet (Kodifisert utgave)

Siste nytt

Behandlende organ

Nærmere omtale

Begrunnelse for forslaget (fra KOM(2008) 99, dansk utgave)

I forbindelse med Borgernes Europa lægger Kommissionen stor vægt på at forenkle
fællesskabslovgivningen for at gøre den klarere og lettere tilgængelig for almindelige
borgere, således at de får nye muligheder og kan udnytte de specifikke rettigheder,
som fællesskabslovgivningen giver dem.

Dette mål kan ikke nås, så længe en lang række bestemmelser, som er blevet ændret
gentagne gange, ofte ganske væsentligt, stadig ikke er samlet, men skal findes dels i
den oprindelige retsakt, dels i senere ændringsretsakter. Det er således nødvendigt at
foretage omfattende undersøgelser af mange forskellige dokumenter, der skal
sammenholdes, før det kan fastslås, hvilke regler der gælder.

Som følge heraf er det af afgørende betydning, at bestemmelser, der ofte er blevet
ændret, kodificeres, hvis fællesskabslovgivningen skal være klar og gennemsigtig.

2. Den 1. april 1987 besluttede Kommissionen (1) derfor at pålægge sine medarbejdere at
kodificere alle retsakter senest efter den tiende ændring af dem, idet den understregede,
at dette var et minimumskrav, og at tjenestegrenene skulle bestræbe sig på at
kodificere de tekster, de var ansvarlige for, med endnu kortere mellemrum for at sikre,
at fællesskabsreglerne var klare og lette at forstå.

3. Dette blev bekræftet i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i
Edinburgh (december 1992) (2), hvori det understreges, at en kodifikation er vigtig, fordi
den giver sikkerhed med hensyn til, hvilke retsforskrifter der gælder vedrørende et
bestemt spørgsmål på et bestemt tidspunkt.

Kodifikationen skal foretages under fuldstændig overholdelse af Fællesskabets
normale lovgivningsprocedure.

Eftersom der ved kodifikation ikke må foretages nogen ændringer af indholdet i de
berørte retsakter, har Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i en interinstitutionel
aftale af 20. december 1994 fastsat, at der kan anvendes en hasteprocedure
til hurtig vedtagelse af de kodificerede retsakter.

4. Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets
direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i
Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (3). Det nye direktiv
træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det (4); forslaget ændrer
ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem,
og der foretages kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve
kodifikationen.

5. Forslaget til kodifikation er udarbejdet på grundlag af en foreløbig konsolidering på
alle de officielle sprog af direktiv 89/662/EØF og retsakterne om ændring heraf, som
er foretaget af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer ved
hjælp af et edb-system. Hvor artiklerne har fået nye numre, vises sammenhængen
mellem de gamle og de nye numre i en tabel i bilag IV til det kodificerede direktiv.

(1) KOM(87) 868 PV.
(2) Se bilag 3 til del A i konklusionerne.
(3) Foretaget i henhold til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kodificering af gældende fællesskabsret, KOM(2001) 645 endelig.
(4) Se bilag III, del A, til dette forslag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.02.2008

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet