Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/685 av 29. april 2016 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over
grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES

Commission Implementing Decision (EU) 2016/685 of 29 April 2016 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, fastsetter regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr, som importeres til EU fra tredjestater, skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I. I tillegg lister vedlegg I til rettsakten opp hvilke animalske produkter eller levende dyr som de forskjellige veterinære grensekontrollstasjonene er godkjent til å kontrollere.

Rettsakten, beslutning (EU) 2016/XXX, endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter/dyr de kan ta i mot.

Beslutning (EU) 2016/XXX gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Spania:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Huelva (havn) og Madrid (lufthavn) er godkjente for å kontrollere

Frankrike:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Bordeaux (lufthavn), Dunkerque (havn) og Marseille Aéroport (lufthavn) er godkjente for å kontrollere

Italia:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Livorno-Pisa (havn) er godkjent for å kontrollere

Latvia:
- ny grensekontrollstasjon ved Liepaja (havn) legges til i listen

Nederland:
- endring i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Rotterdam (havn) er godkjent for å kontrollere

Polen:
- endring i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Gdansk (havn) er godkjent for å kontrollere

Rettsakten endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av listen i vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for Danmark og Italia.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk, som igjen medfører at det ikke er behov for å høre denne endringen.
Informasjon om endringer som følge av rettsakten er videreformidlet til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser, da den kun inneholder informasjon om hvilke grensekontrollstasjoner som finnes og hvilke produkter de kan ta i mot.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakte EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer listen over godkjente grensekontrollstasjoner i EU som er listet opp i TRACES og hvilke produkter disse er godkjente for å kontrollere. Ettersom det ikke er nødvendig å gjennomføre denne listen over grensekontrollstasjoner i norsk rett vil ikke denne rettsakten kreve noe annet tiltak enn å informere de norske grensekontrollstasjonene om endringene slik at de kan veilede brukerne ved spørsmål.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.04.2016
Anvendelsesdato i EU
23.05.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 10-15
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0685
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro