Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/704/EU av 8. oktober 2014 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner

Commission Implementing Decision 2014/704/EU of 8 October 2014 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2015)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr, som importeres til EU fra tredjestater, skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I. I tillegg lister vedlegg I i rettsakten opp hvilke animalske produkter eller levende dyr som de forskjellige veterinære grensekontrollstasjonene er godkjent til å kontrollere.

Rettsakten, kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/704/EU, endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter/dyr de kan ta i mot.

Beslutning 2014/704/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Danmark:
- grensekontrollstasjonen ved Kolding (havn) er fjernet.

Tyskland:
- grensekontrollstasjonen ved Düsseldorf (lufthavn) er fjernet.

Spania:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Barcelona (lufthavn), Gran Canaria (lufthavn) og Tenerife Sur (lufthavn) er godkjente for å kontrollere.

Grønland:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Nuuk (havn) er godkjent for å kontrollere.

Kroatia:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Rijeka (havn) er godkjent for å kontrollere.

Nederland:
- endring i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Rotterdam (havn) er godkjent for å kontrollere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.
Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste. Listen publiseres her: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer listen over godkjente grensekontrollstasjon i Europa som er listet opp i TRACES og hvilke produkter disse er godkjente for å kontrollere. Ettersom det ikke er nødvendig å gjennomføre denne listen over grensekontrollstasjoner i norsk rett vil ikke denne rettsakten kreve noe tiltak annet enn å informere de norske grensekontrollstasjonene om disse endringene slik at de kan veilede brukerne ved spørsmål.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.08.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.10.2014
Anvendelsesdato i EU
30.10.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0704
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro