Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/394/EU av 1. juli 2011 som endrer vedtak 2009/821/EF når det gjelder listen over grensekontrollsteder og veterinærenheter i Traces

Commission Implementing Decision 2011/394/EU of 1 July 2011 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts and veterinary units in Traces

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2012)

Sammendrag av innhold
Produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr som skal importeres til EU fra tredjestater skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene skal tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I.

Vedtak 2011/394/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF:

• en grensekontrollstasjon i Tyskland, en grensekontrollstasjon og et kontrollsenter i Spania, fem grensekontrollstasjoner i Italia og to grensekontrollstasjoner i Portugal er fjernet fra listen
• en suspensjon av en grensekontrollstasjon i Spania er opphevet
• navnet på et kontrollsenter i Spania, en grensekontrollstasjon i Ungarn er endret
• det er gjort endringer for en grensekontrollstasjon i Frankrike, en grensekontrollstasjon i Italia, en grensekontrollstasjon i Nederland, en grensekontrollstasjon i Østerrike, i forhold til hvilke produktkategorier de er godkjente for å kontrollere

Vedtak 2011/394/EU endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene i medlemsstatene i TRACES (Trade Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for landene Tyskland, Irland, Frankrike og Østerrike.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene.

De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste. Listen publiseres her: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.07.2011
Anvendelsesdato i EU
25.07.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 122-126
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0394
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro