Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/187/EU av 3. april 2014 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces

Commission Implementing Decision 2014/187/EU of 3 April 2014 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2015

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr, som importeres til EU fra tredjestater, skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I. I tillegg lister vedlegg I i rettsakten opp hvilke animalske produkter eller levende dyr som de forskjellige veterinære grensekontrollstasjonene er godkjent til å kontrollere.

Rettsakten, beslutning 2014/187/EU, endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter/dyr de kan ta i mot.

Beslutning 2014/187/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:
Spania:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Madrid (lufthavn) og Tenerife Sur (lufthavn) er godkjente for å kontrollere

Grønland:
- Grønland tas inn opplistingen, med angivelse av produktkategorier som grensekontrollstasjonene Nuuk (havn) og Sisimiut (havn) er godkjente for å kontrollere

Italia:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Livorno-Pisa (havn) og Trieste (havn) er godkjente for å kontrollere

Nederland:
- endring i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Rotterdam (havn) er godkjent for å kontrollere

Portugal:
- endring i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Ponta Delgada (havn og lufthavn) og Porto (lufthavn) er godkjente for å kontrollere

Det er også tatt inn en ny produktkode nr. 15 i vedlegg I, som omfatter kun fiskevarer, toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og havsnegler, og biprodukter og produkter fremstilt av disse biproduktene.

Rettsakten endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for Frankrike.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.
Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste. Listen publiseres her: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer listen over godkjente grensekontrollstasjon i Europa som er listet opp i TRACES og hvilke produkter disse er godkjente for å kontrollere. Ettersom det ikke er nødvendig å gjennomføre denne listen over grensekontrollstasjoner i norsk rett vil ikke denne rettsakten kreve noe tiltak annet enn å informere de norske grensekontrollstasjonene om disse endringene slik at de kan veilede brukerne ved spørsmål.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.04.2014
Anvendelsesdato i EU
25.04.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 1-5
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.02.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0187
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro