Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/545 av 3. april 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014

Commission Implementing Decision (EU) 2019/545 of 3 April 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/2030 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central securities depositories of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2019)

Sammendrag av innhold
Beslutningen endrer ekvivalensbeslutning fattet av EU-kommisjonen. Ekvivalensbeslutningen er truffet på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at reglene som gjelder for verdipapirsentraler i Storbritannia, anses likeverdige dem som gjelder i EU, det vil si CSDR med tilhørende kommisjonsfordninger. Ekvivalensbeslutningen inneholdt opprinnelig en forutsetning om at Storbritannia går ut av EU uten en overgangsordning og at det ikke ble noen utsettelse av brexit-datoen. Endringsbeslutningen har tatt ut forutsetningen om at det ikke ble noen utsettelse av brexit-datoen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten skal gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Gjennomføring vil bli gjort i forskrift med hjemmel i ny verdipapirregisterlov. Beslutningen vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten en overgangsordning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er sendt til spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
CSDR er innlemmet i EØS-avtalen med konstitusjonelt forbehold. Ekvivalesbeslutningen, og endringsbeslutningen av denne, kan ikke tre i kraft før CSDR er trådt i kraft i norsk rett. Det er derfor behov for tekniske tilpasninger mht til dato for ikrafttredelse.

Status
Beslutningen har trådt i kraft i EU, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.09.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
31.10.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2019
Anvendes fra i Norge
01.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0545
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro