Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av og unntak fra posisjonsgrenser på råvarederivater

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1302 av 20. april 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for anvendelse av posisjonsgrenser for varederivater og prosedyrer for søknad om unntak fra posisjonsgrenser

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1302 of 20 April 2022 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of position limits to commodity derivatives and procedures for applying for exemption from position limits

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.10.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2022)

Sammendrag av innhold
Direktiv (EU) 2021/338 er en del av en pakke av tiltak kalt "Capital Markets Recovery Package" og gjør endringer i blant annet direktiv 2014/65/EU (MiFID II). Direktivet gjør blant annet endringer i posisjonsgrenseregimet for varederivater i MiFID II, og det er derfor nødvendig å erstatte de utfyllende reglene til det gamle posisjonsgrenseregimet i kommisjonsforordning (EU) 2017/591. Kommisjonsforordning (EU) 2022/1302 erstatter derfor kommisjonsforordning (EU) 2017/591 og gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MiFID II) slik det lyder etter at endringsdirektivet (EU) 2021/338 er gjennomført.

Kommisjonsforordningen gir nærmere regler om beregningsmetoden for når tilsynsmyndigheten skal fastsette grenser (position limits) for hvor store posisjoner som kan holdes i landbruksvarederivater og kritiske eller vesentlige varederivater etter MiFID II art. 57. Videre fastsettes nærmere regler om unntak fra posisjonsgrenser for 1) risikoreduserende posisjoner holdt av ikke-finansielle foretak, 2) risikoreduserende posisjoner holdt av finansielle foretak som inngår i et overveiende kommersielt konsern og 3) posisjoner inngått for å oppfylle forpliktelser som likviditetstilbydere. Kommisjonsforordningen gir også nærmere regler om hva som skal anses som økonomisk likeverdige derivater til derivater som handles på en handelsplass, når et landbruksvarederivat skal anses å bli handlet i et betydelig volum på en handelsplass og når posisjoner skal aggregeres på konsernnivå.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift til verdipapirhandelloven. (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen). Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som følger av MiFID II slik den lyder etter at endringsdirektivet (EU) 2021/338 er gjennomført. Endringsdirektivet (EU) 2021/338 er ikke inntatt i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke ha store økonomiske og administrative konsekvenser, da den kun gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede ligger i hjemmelsrettsakten (MiFID II).

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Bestemmelsen om ikrafttredelse i kommisjonsforordningen må endres, ettersom kommisjonsforordningen gir utfyllende regler til MiFID II slik MIFID II lyder etter at endringsdirektiv (EU) 2021/338 er gjennomført. Endringsdirektiv (EU) 2021/338 er foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen. Kommisjonsforordning 2022/1302 bør tre i kraft samtidig eller etter at endringsdirektiv (EU) 2021/338 er trådt i kraft.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen er trådt i kraft i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.04.2022
Anvendelsesdato i EU
15.08.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.08.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Lichtenstein (av direktiv (EU) 2021/338)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1302
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro