Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1946 av 11. juli 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF og 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmessige tekniske standarder vedrørende en utømmende liste over de opplysninger, som påtenkte erververe skal forelegge i deres melding om et planlagt erverv av en betydelig andel i et verdipapirforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1946 of 11 July 2017 supplementing Directives 2004/39/EC and 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for an exhaustive list of information to be included by proposed acquirers in the notification of a proposed acquisition of a qualifying holding in an investment firm - MiFID / MiFID II

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter en utfyllende liste over informasjon som gis ved erverv av betydelig eierandel i verdipapirforetak. Informasjonen skal gis av erverver og avhenger av om erverereren er en fysisk eller juridisk person. Det skal for det første gis informasjon om den som erverever eierandelen. Videre skal det gis informasjon om kjøpet, bakgrunnen for dette og om finansieringen. Dersom 50% eller mer av aksjene i selskapet erveres skal det gis en strategisk utviklingsplan for selsakepet det erverves aksjer i. Dersom den som foretar kjøpet er et foretak under tilsyn kan det lempes på kravene til den informasjon som skal gis.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten skal tas inn i EØS-avtalen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift. .

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten må tas inn i norsk rett samme med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2017
Anvendelsesdato i EU
15.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1946
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro