Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2294 av 28. august 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2017/565 hva gjelder spesifiseringen av definisjonen av systematiske internaliserere, jf direktiv 2014/65/EU

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2294 of 28 August 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/565 as regards the specification of the definition of systematic internalisers for the purposes of Directive 2014/65/EU

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.3.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen innebærer en endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565, som oppstiller utfyllende regler til Europakommisjonen til Råds- og Parlaments direktiv 2014/65/EU (MiFID II). Formålet med forordningen er å presisere definisjonen av systematiske internaliserere slik at det blir et klarere skille mellom bilateral egenhandel ved utførelse av ordre og multilateral handel. Dette gjøres ved å innta en presisering av at et verdipapirforetak, forsåvidt gjelder definisjonen av systematiske internaliserere i MiFID II, ikke skal anses å handle for egen regning når verdipapirforetaket deltar i visse typer matching-ordninger med foretak utenfor konsernet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten (MiFID II).

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i verdipapirforskriften (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i verdipapirforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.08.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.08.2017
Anvendelsesdato i EU
14.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2294
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro