Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: rettelse til utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1254 of 21. april 2021 om retting av delegert forordning (EU) 2017/565 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1254 of 21 April 2021 correcting Delegated Regulation (EU) 2017/565 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 4.2.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 7.2.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.2.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utfyllende regler til MiFID II.

Forordningen korrigerer henvisninger i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 artikkel 1 nr. 1 om hvilke av bestemmelsene i forordningen som skal gjelde for forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond som yter individuell porteføljeforvaltning. Videre gjøres det korrigeringer i vedlegg I til forordning (EU) 2017/565 om hvilken informasjon som skal oppbevares av verdipapirforetak avhengig av hvilken virksomhet som utøves.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen inneholder kun korrigeringer, og antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og anses akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt og i kraft i EU og i EØS, og den er gjennomført ved forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.04.2021
Anvendelsesdato i EU
22.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.02.2022
Anvendes fra i Norge
07.02.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1254
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro