Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1111 av 22. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til prosedyrer og skjemaer for innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1111 of 22 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to procedures and forms for submitting information on sanctions and measures in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forodningen gir utfyllende regler om prosedyrer og format for levering av informasjon til ESMA om sanksjoner og tiltak. Kommisjonsforordning oppstiller krav om at tilsynsmyndighetene skal utpeke et kontaktpunkt for kommunikasjon med ESMA om sanksjoner og tiltak. Videre er det gitt regler om hvilket IT-teknisk format mv. tilsynsmyndighetene skal bruke ved rapporteringen, regler om sletting og oppdatering av innsendte rapporter, regler om tidsfrister og maler for rapporter til ESMA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.06.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1111
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro