Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2382 av 14. desember 2017 om gjennommføringsmessige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skjemaer og -prosedyrer for utveksling av opplysninger i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2382 of 14 December 2017 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for the transmission of information in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter utfyllende regler om skjemaer, maler og prosedyrer når verdipapirforetak og kreditttinstitusjoner gir melding om at grensekryssende investeringstjenester skal ytes fra forretningssted i hjemstaten. Det er i forordningen fastsatt bestemmelser om hvilket skjema som skal benyttes for meldinger. I henhold til forordningen skal notifikasjon sendes til kompetent myndighet i hjemstaten. Når notifikasjonen mottas skal hjemstaten sjekke om notifikasjonen er korrekt utfylt og be foretaket om å korrigere eventuelle feil. Fristen på en måned for oversendelse til vertsstaten løper fra det tidspunkt myndighetene i hjemstaten har mottatt korrekt utfylt skjema. Forordningen fastsetter også skjema som skal benyttes ved notifikasjon om endringer av hvilke grensekryssende tjenester som skal tilbys.

Forordningen fastsetter også skjema som skal benyttes når verdipapirforetak eller infrastrukturforetak som driver organisert handelsfasilitet eller multilateral handelsfasilitet skal tilby tilgang til eller handel på slik fasilitet fra medlemmer i annen EØS-stat.

Det fastsettes i forordningen også skjema som skal benyttes når verdipapirforetak skal notifisere om etablering av filial eller benytte tilknyttet agent i annen EØS-stat, samt notifikasjon om endringer i de tjenester filialen eller agenten skal yte.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2382
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro