Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy (til 2018)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF av 6. juni 2000 om utekontroll av nyttekjøretøyer som trafikkerer Fellesskapet

Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community

Siste nytt

Gjennomføringsrapport for 2013-2014 lagt fram av Kommisjonen 28.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Veksten i veitrafikken stiller alle medlemsstater overfor problemer av samme art og viktighet når det gjelder sikkerhet og miljø.

2) I trafikksikkerhetens, miljøvernets og de like konkurransevilkårs interesse bør nyttekjøretøyer benyttes bare dersom vedlikeholdet av dem er på et høyt nivå når det gjelder samsvar med de tekniske forskrifter.

3) I henhold til rådsdirektiv 96/96/EF av 20. desember 1996 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere4 skal nyttekjøretøyer hvert år gjennomgå en teknisk kontroll foretatt av et godkjent organ.

4) I artikkel 4 i direktiv 94/12/EF5 fastsettes en mangesidig metode når det gjelder kostnadseffektivitetssidene ved tiltakene beregnet på å redusere forurensningen fra veitransporten. Det europeiske "Auto-Oil I"-programmet innlemmet denne metoden og ga en objektiv vurdering av alle de mest lønnsomme tiltakene på området kjøretøyteknologi, drivstoffkvalitet, kontroll og vedlikehold samt tiltak av ikke-teknisk art, for å redusere utslipp fra veitrafikken.

5) Med henblikk på nevnte metode vedtok Europaparlamentet og Rådet direktiv 98/70/EF6, beregnet på å bedre drivstoffkvaliteten, og med henblikk på å fastsette strengere utslippsnormer, direktiv 98/69/EF7 for personbiler og lette nyttekjøretøyer samt direktiv 1999/96/EF8 for tunge lastebiler.

6) Dette direktiv inngår i samme metode. Det synes likevel på dette stadium mer effektivt fra et miljøvernmessig synspunkt ikke å skjerpe standardene for teknisk kontroll fastsatt i direktiv 96/96/EF, men å innføre utekontroller for å sikre at nevnte direktiv anvendes gjennom hele året.

7) En årlig teknisk kontroll anses i virkeligheten som utilstrekkelig som en garanti for at nyttekjøretøyene er i samsvar med de tekniske forskrifter gjennom hele året.

8) En effektiv gjennomføring av målrettede utekontroller utover dette er et viktig kostnadseffektivt tiltak for å kontrollere vedlikeholdsnivået for nyttekjøretøyer i trafikk.

9) Utekontroller bør foretas uten forskjellsbehandling på grunnlag av førerens nasjonalitet eller nyttekjøretøyets registrerings- eller ibruktakingsstat.

10) Framgangsmåten for utvelging av nyttekjøretøyer som skal gjennomgå kontroll, bør bygge på en målrettet metode der størst innsats bør vies utpekingen av de kjøretøyer som synes mest sannsynlig å være dårlig vedlikeholdt, og derved gjøre myndighetenes gjennomføring av kontrollene mer effektiv, samtidig som kostnader og forsinkelser for førere og foretak minimaliseres.

11) I tilfelle alvorlige mangler ved et kontrollert kjøretøy må det være mulig å anmode vedkommende myndigheter i medlemsstaten der kjøretøyet er registrert eller der kjøretøyet ble tatt i bruk, om å treffe passende tiltak og å underrette den anmodende medlemsstat om eventuelle oppfølgingstiltak som er truffet.

12) Tiltakene som er nødvendige for gjennomføring av dette direktiv, skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen9.

13) I samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5, kan målene for de foreslåtte tiltak, å innføre en ordning med utekontroll av nyttekjøretøyer som trafikkerer Fellesskapet, ikke oppnås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og kan derfor, på bakgrunn av tiltakenes omfang, oppnås bedre på fellesskapsplan. Dette direktiv går ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå nevnte mål -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.06.2000
Gjennomføringsfrist i EU
09.08.2002
Anvendelsesdato i EU
09.08.2002
Opphører å gjelde
19.05.2018
Erstattes av
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 15.11.2001, p. 5-12
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.12.2000
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.12.2000
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.08.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000L0030
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro