Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklasser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsdirektiv (EU) .../... av 29. juni 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/47/EU med hensyn til endringer av kjøretøykategoribetegnelser som følge av endringer av typegodkjenningsregelverket

(IDraft) Commission Delegated Directive (EU) .../... of 29 June 2021 amending Directive 2014/47/EU of the European Parliament and of the Council as regards modifications to the vehicle category designations stemming from amendments to type-approval legislation

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) Direktiv 2014/47/EU finder anvendelse på erhvervskøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 25 km/h af de klasser, der er fastsat i direktivets artikel 2, stk. 1. Disse klasser er fastsat med henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF og 2007/46/EF.

(2) Direktiv 2003/37/EF og 2007/46/EF blev ophævet ved henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 og forordning (EU) 2018/858.

(3) I lyset af ændringerne af betegnelserne for køretøjsklasser som følge af ophævelsen af direktiv 2003/37/EF ved forordning (EU) nr. 167/2013 bør de køretøjsklasser, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2014/47/EU samt bilag IV, punkt 6, i samme direktiv, ajourføres.

(4) Direktiv 2014/47/EU bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet