Vedlegg til forordningen om eksport og import av avfall

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2008 av 15. juli 2008 om utfylling av vedlegg 1C til forordning (EF) nr. 1013/2006 om transport av avfall

Commission Regulation (EC) No 669/2008 of 15 July 2008 on completing Annex IC of Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipment of waste

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.4.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra departementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Forordning 1013/2006 om grensekryssende transport av avfall kompletteres gjennom forordning 669/2008 med et vedlegg 1C med instruksjoner for utfylling av skjemaer for notifisering av disse transportene.

Merknader
Forordningen krever kun tekniske endringer i forskriftsverket og er uten materiell betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.07.2008
Anvendelsesdato i EU
19.07.2008
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 12.6.2014, p. 266-274
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.04.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2010
Anvendes fra i Norge
01.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0669
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro