Vårviremi hos karpe (SVC)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/53/EF av 30. april 2008 som endrer vedlegg IV i direktiv 2006/88/EF mht Spring viraemia hos karpe (SVC)

Commission Directive 2008/53/EC of 30 April 2008 amending Annex IV to Council Directive 2006/88/EC as regards Spring viraemia of carp (SVC)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer del II i vedlegg IV i rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til Spring viraemia hos carpe (SVC). SVC fjernes fra listen over ikke-eksotiske sykdommer.

Merknader
Rettsakten krever endring av vedlegg 1 til forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings- og sykdomsforskriften), jf Liste 2 - Ikke-eksotiske sykdommer.

SVC er en virussykdom som gir sykdom og dødelighet hos visse arter av karpefisk, bl.a. gullfisk, vanlig karpe og koikarpe.

De arter som er mottakelige for SVC er i nærmeste fremtid ikke aktuelle for oppdrett i større skala i Norge. For den tradisjonelle sjømatnæringen har endringen liten betydning og medfører ingen vesentlige økonomiske konsekvenser. De arter som er mottakelige for SVC er mer aktuelle i akvarie- og zoobransjen. For disse vil endringen innbære at fisk av mottaklige arter kan tas fra flere områder, også områder hvor SVC forekommer.

SVC har ikke vært påvist i Norge, men det er dermed ikke utelukket at den kan ha forekommet. Norge har ikke fristatus eller godkjent overvåkningsprogram for SVC, og har heller ikke hatt planer for dette. Selv om SVC fjernes fra liste 2 kan det iverksettes offentlige bekjempelsestiltak dersom SVC skulle påvises i Norge. Sykdommer som ikke forekommer i Norge pr.d.d. omfattes av omsetnings- og sykdomsforskriften § 7 om tiltak mot nye sykdommer. Dersom SVC skulle påvises, og situasjonen tilsier at helsesituasjonen til akvatiske dyr kan være truet, kan Fiskeri- og kystdepartementet bestemme at det skal iverksettes tilsvarende offentlige tiltak som for listeførte sykdommer. Det vil da også bli vurdert om SVC skal føres opp på liste 3 - Nasjonale sykdommer ut fra gitte kriterier for listeføring. Ved eventuelle listeføring av SVC på liste 3 kan det også vurderes å søke ESA om godkjenning av tilleggsgarantier for SVC.

Siden SVC kun gir sykdom hos visse arter av karpefisk, antas endringen heller ikke å medføre vesentlig konsekvenser for norsk villfauna.

På grunnlag av ovennevnte forventes rettsakten ikke å medføre vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har kommentert at de artene som er mottakelige for SVC i nærmeste fremtid ikke er aktuelle for oppdrett i større skala i Norge. For sjømatnæringen som FHL representerer er denne endringen av liten betydning og medfører ingen vesentlige økonomiske konsekvenser.

Norges zoohandleres bransjeforening (NZB) har kommentert at de ikke finner noen vesentlige konsekvenser for sin næring gjennom fjerning av SVC fra listen over ikke-eksotiske sykdommer. SVC er sjelden forekommende på de fisker som næringen handler med. Så langt NZB kan bringe på det rene er karpe (spesifikt koi) Cyprinus carpio og gullfisk Carassius auratus de eneste mottakelige artene som har økonomisk betydning for denne næring i Norge. SVC er svært sjelden i disse artene i prydfiskkultur i de landene det er naturlig å handle med.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Det tas sikte på at endring av omsetnings- og sykdomsforskriftens vedlegg 1 sendes på høring sammmen med andre endringer av omsetnings- og sykdomsforskriften i løpet av desember 2008.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.04.2008
Gjennomføringsfrist i EU
01.08.2008
Anvendelsesdato i EU
01.08.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 92-94
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.11.2010
Anvendes fra i Norge
22.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0053
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro