Varmeanlegg for motorvogner

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF av 27. september 2001 om varmeanlegg for motorvogner og deres tilhengere, om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 78/548/EØF

Directive 2001/56/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 relating to heating systems for motor vehicles and their trailers, amending Council Directive 70/156/EEC and repealing Council Directive 78/548/EEC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.10.2013)

Dette direktivet er tidligere tatt inn i EØS-avtalen og implementert i norsk forskrift, men ble ved en feil tatt ut av avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr 6/2012 av 10. februar 2012.

Formålet med dette EØS-notatet er å dokumentere grunnlaget for å reimplementere direktivet i avtalen. Klarering i spesialutvalget vurderes derfor som åpenbart unødvendig.

Sammendrag av innhold
Direktiv 2001/56/EF endrer grunndirektiv 70/156/EØF, og gir føringer for typegodkjenning av forbrenningsvarmeanlegg i motorvogn (bil og tilhenger til bil), med det formål å ivareta sikkerheten til slike anlegg montert i motorvogn.

Merknader

Direktivet ble vedtatt den 27. september 2001, og bestemmelsene kom til anvendelse i EU i perioden 2003 til 2005.

Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 48/2002, den 31. mai 2002.

Direktivet ble vurdert relevant og akseptabelt, og var på nasjonal høring i Norge ca første kvartal 2003.

Direktivet ble den 9. mai 2003 implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Selv om direktivet har falt ut av EØS-avtalen, har det ikke vært tatt ut av nevnte, norske forskrift. Det vurderes derfor at reinnlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen ikke medfører administrative og økonomiske konsekvenser av betydning.

Vurdering
Rettsakten vurderes som viktig for å ivareta sikkerheten til forbrenningsvarmeanlegg montert i motorvogn.

Rettsakten vurderes som EØS relevant og akseptabel for Norge

Status
Rettsakten er allerede implementert i norsk forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.09.2001
Gjennomføringsfrist i EU
09.05.2003
Anvendelsesdato i EU
09.05.2003
Opphører å gjelde
31.10.2014
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 30.1.2003, p. 2-21
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.09.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001L0056
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro