Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om register

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/198 av 13. februar 2020 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 251/2014 med hensyn til opprettelse av registeret over geografiske betegnelser som er beskyttet i sektoren for aromatiserte vinprodukter, og oppføring av eksisterende geografiske betegnelser i nevnte register skal innlemmes i EØS-avtalen

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/198 of 13 February 2020 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of the register of geographical indications protected in the sector of aromatised wine products and the listing of the existing geographical designations in that register

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2021)

Sammendrag av innhold
I artikkel 1 i forordningen etablerer Kommisjonen det elektroniske registeret over beskyttede geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter, jf. kravet om dette i artikkel 21 i basisforordningen om aromatiserte vinprodukter (32014R0251). Kommisjonen skal gjøre det elektroniske registeret tilgjengelig for allmennheten.

I artikkel 2 i forordningen framgår det hvilke av de eksisterende geografiske betegelsene som var beskyttet i EU etter vedlegg II i den "gamle" basisforordningen om aromatiserte vinprodukter (31991R1601), som skal videreføres under den nye basisforordningen og dermed føres opp i det nye registeret, jf. ovenfor.

Det framgår av artikkel 26 nr. 1 i den nye basisforordningen om aromatiserte vinprodukter (32014R0251) at geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter som enten var beskyttet i EU og oppført i vedlegg II i den "gamle" basisforordningen om aromatiserte vinprodukter (31991R1601) eller søknader om beskyttelse av geografiske betegnelser som var inngitt til og godkjent av en medlemsstat før 27. mars 2014, automatisk skulle videreføres som beskyttede geografiske betegnelser etter den nye basisforordningen.

For geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter som allerede var beskyttet i EU etter den "gamle" basisforordningen om aromatiserte vinprodukter (31991R1601), var det tidligere ikke krav om at medlemsstatene måtte ha utarbeidet og sendt til Kommisjonen såkalte produktspesifikasjoner for hver enkelt betegnelse.

Det er produktspesifikasjonene, med eventuelle godkjente endringer, som inneholder de detaljerte vilkårene for å kunne bruke de beskyttede geografiske betegnelsene.

Etter artikkel 26 nr. 3 i den nye basisforordningen om aromatiserte vinprodukter (32014R0251), måtte imidlertid medlemsstatene innen 28. mars 2017, sende inn såkalte produktspesifikasjoner for de eksisterende geografiske betegnelsene som var videreført etter artikkel 26 nr. 1.

Jf. tilsvarende ordning for eksisterende beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker ved opphevelsen i 2008 av den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (31989R1576) og overgangen til den på det tidspunktet "nye" basisforordningen (32008R0110), som i EU nå igjen er opphevet og erstattet av en helt ny basisforordning (32019R0787).

Innen fristen 28. mars 2017 var det sendt inn produktspesifikasjoner for fem av de seks beskyttede geografiske betegnelsene som var videreført etter artikkel 26 nr. 1 i den nye basisforordningen om aromatiserte vinprodukter (32014R0251).

Det er derfor etter artikkel 2 i denne forordningen, bare fem (‘Nürnberger Glühwein’, ‘Samoborski bermet’, ‘Thüringer Glühwein’, ‘Vermut di Torino’/‘Vermouth di Torino’ og ‘Vino Naranja del Condado de Huelva’) av de seks eksisterende beskyttede geografiske betegnelsene som fortsatt er beskyttet etter den nye basisforordningen om aromatiserte vinprodukter (32014R0251) og som skal føres inn i det nye elektroniske registeret.

Den ene geografiske betegnelsen som det ikke ble sendt inn produktspesifikasjon for innen fristen, ‘Vermouth de Chambéry’, mistet derfor beskyttelsen med virkning allerede fra 29. mars 2017.

Så vidt vi vet ble ikke produkspesifikasjonene som medlemsstatene sendte inn til Kommisjonen for de eksisterende beskyttede geografiske betegnelsene, publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.02.2020
Anvendelsesdato i EU
17.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2022
Anvendes fra i Norge
26.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0198
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro