Varestandarder for alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 426/2014 av 25. april 2014 om endringer i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

Commission Regulation (EU) No 426/2014 of 25 April 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.06.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008, som inneholder definisjoner av ulike kategorier alkoholsterke drikker. Definisjonene i vedlegg II stiller blant annet krav til produktsammensetning og produksjonsmetoder for å kunne bruke ulike varebetegnelser på alkoholsterke drikker. Denne forordningen endrer visse krav til til produktsammensetning og produksjonsmetoder for å kunne bruke varebetegnelsene i vedlegg II nr. 16 (Brennevin, med fruktnavnet foran, fremstilt ved maserasjon og destillasjon) og nr. 24 (Akvavit eller aquavit). Endringene i kravene for bruk av varebetegnelsen Brennevin, med fruktnavnet foran, fremstilt ved maserasjon og destillasjon, utvider listen over frukt- og bærslag som kan benyttes til fremstilling av slike alkoholsterke drikker. Endringene var nødvendige ettersom det i visse medlemsstater er vanlig å benytte de aktuelle frukt- bærslagene til produksjon av slike alkoholsterke drikker. For eksempel er krekling nå lagt til i listen. Videre endres kravene for bruk av varebetegnelsen Akvavit eller aquavit, slik at det nå blir presisert at det må benyttes landbruksetanol som grunnlag for fremstilling av slike alkoholsterke drikker. Tidligere var ordlyden i bestemmelsen noe uklar når det gjelder dette, selv om det tradisjonelt alltid har vært antatt at det må benyttes landbruksetanol som grunnlag for fremstilling av akevitt.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.04.2014
Anvendelsesdato i EU
29.04.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 451-452
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2014
Anvendes fra i Norge
01.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0426
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro