Varemerkedirektivet 2008

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om innbyrdes tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (kodifisering)

Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version)

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2012)

Sammendrag av innhold
Direktivet 2008/95/EF er materielt sett helt likt direktiv 89/104/EF av 21. desember om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker som har vært en del av EØS-avtalen fra avtalen ble inngått. Det nye direktivet er vedtatt for å få en kodifisert versjon av direktivet som hensyntar endringer som har skjedd i det gamle direktivet. Den eneste endringen som har skjedd i direktiv 89/104/EC var en endring av fristen for når medlemsstatene måtte gjennomføre direktivet i nasjonal rett. Dette berørte ikke Norge som EØS EFTA land.

Vurdering
Direktiv 2008/95/EF er en ren teknisk kodifisering av direktiv 89/104/EF som tidligere var tatt inn i EØS-avtalen. Det medfører ingen endringer i rettstilstanden at direktiv 2008/95/EF erstatter direktiv 89/104/EF i EØS-avtalen. Forpliktelsene etter direktivet var allerede gjennomført i varemerkeloven.

Status
Direktiv 2008/95/EF ble vedtatt 22. oktober 2008 og trådte i kraft i EU 28. november 2008. Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 4. desember 2009. Direktiv 2008/95/EF erstatter direktiv 89/104/EF. Samtidig med at direktiv 2008/95/EF ble tatt inn i EØS-avtalen, ble direktiv 89/104/EF tatt ut av avtalen.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 342-350
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009
Siste saker i EFTA-domstolen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0095
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro